БИЛТЕН КАТАСТАРСКО ПРАВНЕ ПРАКСЕ

Републички геодетски завод је у априлу 2008. године објавио први број Билтена катастарско-правне праксе. Последњи објављени број изашао је 2012. године. 

Ажурне информације о савременој катастарско-правној пракси можете пронаћи ОВДЕ.

Билтен катастарско-правне праксе био је посебно издање часописа Геодетска служба, који се објављивао по препоруци Светске банке током трајања Пројекта за катастар и упис права у Републици Србији (пројекат завршен у јулу 2012. године). Билтен је био допуна постојећим публикацијама Републичког геодетског завода. Циљ издања РГЗ-а је упознавање запослених и шире јавности са активностима Републичког геодетског завода.

Према досадашњој пракси, Републички геодетски завод, као посебна организација која обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима, за питања која нису довољно или прецизно регулисана законом и другим прописама доноси интерне расписе – упутства, која су обавезујућа за унутрашње организационе јединице, службе за катастар непокретности и уједно помажу запосленима у свакодневном раду. Помоћ за ширу јавност Републички геодетски завод пружа организовањем презентација и радионица за одређене групе корисника, као и преко веб-сајта, путем одговора на конкретна питања грађана.

Билтен катастарско-правне праксе је предвиђен да сублимира досадашњу праксу у вези са уписима права у катастар непокретности, ради ефикаснијег и квалитетнијег рада Републичког геодетског завода, како у поступку одржавања катастра земљишта тако и у поступку израде и одржавања катастра непокретности. Из тог разлога садржај Билтена је уређен да представља материјал који обрађује примену катастарских прописа заједно са другим прописима којима се уређују непокретности и права на њима, а све у циљу њихове једнообразне примене у истоветним случајевима.

У Билтену су анализирани комплекснији случајеви и питања која се јављају у пракси, износе ставови о начину решавања са конкретним примерима о којима се одлучивало приликом стручног и управног надзора, у другостепеним одлукама Републичког геодетског завода, као и постојећим судским одлукама. Упознавање са сентенцама из цитираних одлука треба да охрабри службе за катастар непокретности на брже поступање по захтевима странака и доношење квалитетних одлука које ће остати на снази, а заинтересовану јавност правилно поучи у поступку уписа у катастар непокретности.