ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА И СЕКТОРИ РГЗ-а
Систематизација Републичког геодетског завода

Системататизацију Републичког геодетског завода можете преузети ОВДЕ.

 

 Кабинет директора Републичког геодетског завода
Директор
Мр Борко Драшковић, дипл. инж. геод.
   телефон
+381 11 715 26 01
   факс
+381 11 715 26 11
   е-пошта
Одлуком Владе Републике Србије на седници одржаној 23. 7. 2015. године, дипл. геод. инж. Борко Драшковић постављен је за в. д. директора Републичког геодетског завода, а одлуком Владе Републике Србије на седници одржаној 08.12.2017. године, дипл. геод. инж. Борко Драшковић постављен је за директора Републичког геодетског завода.

Републички геодетски завод је посебна организација која врши стручне и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем, НИГП и геодетске радове у инжењерско-техничким областима.
Сектори Републичког геодетског завода
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, бр. 110-11/2017 од 19. 10. 2017. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 бр. 110-10182/2017 од 26. 10. 2017. године, формиране су следеће основне унутрашње јединице:
Уже унутрашње јединице изван сектора
 

У Сектору за катастар непокретности образоване су уже унутрашње јединице ван седишта Завода - Службе за катастар непокретности, у градовима и општинама

 

Организациона шема РГЗ-а

/content/Vesti/2018/april/org - sema.jpg