УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ
КОНТАКТ

Јединица за имплементацију пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ 

Булевар војводе Мишића 39

11000 Београд, Србија

Канцеларија М06

e-mail: wb@rgz.gov.rs

 

Сва питања, сугестије и коментаре који су у вези са пројектом „Унапређење земљишне администрације у Србији“ који се имплементира у Републичком геодетском заводу, средствима из кредита Светске банке, можете упутити у писаној форми на горе наведену поштанску или e-mail адресу.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Развојни циљ пројекта

А. Развојни циљ пројекта (РЦП)

Циљ Пројекта је да унапреди ефикасност, транспарентност, доступност и поузданост система за управљање непокретностима у Републици Србији.

Б. Корисници пројекта

Примарни корисници пројекта би били шира јавност, нарочито становништво Србије, али и страни инвеститори и држављани Србије који живе у иностранству, који тренутно поседују непокретности или који ће у будућности стећи непокретности, са посебном пажњом која се усмерава на жене и угрожене припаднике друштва, како би се обезбедило да користи од пројекта буду равномерније распоређене. Главни фокус пројекта је на обезбеђивању тачних, потпуних и електронски доступних информација, за потребе унапређења сервиса и повећање транспарентности. Корисници ће бити и професионалци на тржишту земљишта (адвокати, геодете, проценитељи) и организације које се баве хипотекама, који би имали користи од тачнијих и доступних података о непокретностима, па ће бити у могућности да јавности пруже боље услуге. Даље, државне институције, као што су МГСИ, Пореска управа, Министарство правде (МПв) и ЈЛС би имале користи, пошто ће имати могућност лаког приступа информацијама о непокретностима за потребе: планирања и опорезивања непокретности; услуга социјалне помоћи и других активности локалних самоуправа; и унапређења коришћења непокретности којима управљају.

Линк:
www.worldbank.rs

В. Индикатори резултата на нивоу РЦП

Постоје четири индикатора резултата на нивоу РЦП: Ефикасност: скраћено време за упис трансакција; Транспарентност: правила, поступци, методологије и информације су широко и лако доступни, уз постојање поступака помоћу којих јавност може да провери своје информације; Доступност: отворени подаци су доступни општинама за даље коришћење; Поузданост: јавност има поверење у квалитет података о непокретностима. (Видети Прилог 1)

2.Опис пројекта

А. Компоненте пројекта

Пројекат се састоји од четири компоненте: (А) Процена вредности и опорезивање непокретности; (Б) Е-управа за пружање приступа информацијама о непокретностима; (В) Институционални развој РГЗ-а; и (Г) Управљање пројектом и активности подршке.

 • Компонента А: Процена вредности и опорезивање непокретности (6,6 милиона ЕУР)

  Компонента А ће подржати набавку робе, консултантских услуга и неконсултантских услуга за:

  1. унапређење система за годишњи порез на имовину, кроз (и) развој регистра купопродајних цена непокретности; (ии) развој софтвера за обраду података из регистра купопродајних цена; (иии) развој и оцењивање пилот програма масовне процене вредности за поступке разрезивања и наплате пореза у јединицама локалне самоуправе; и (ив) успостављање регистра објеката; и

  2. унапређење оквира за процену вредности непокретности унапређење квалитета образовања за проценитеље и усвајање међународно прихваћених стандарда за проценитеље.

  Компонента Б: Е-управа за пружање приступа информацијама о непокретностима (16,4 милиона ЕУР)

  Компонента Б ће подржати набавку радова, робе, консултантских услуга и неконсултантских услуга за унапређење е-управе, којом се омогућава приступ информацијама о непокретностима, кроз:

  • развој и имплементацију интегрисаног система за катастар непокретности и упис права, који се заснива на ИКТ стратегији и стратегији архива;

  • развој пословног модела и техничког оквира усаглашеног са међународним стандардима за НИГП Зајмопримца и унапређење неопходних мрежних сервиса;

  • развој финансијских механизама и бизнис плана за одрживост одељења информационих технологија у РГЗ-у;

  • развој и имплементацију стратегије управљања централним дигиталним и аналогним архивом, уз обезбеђивање неопходне опреме и обуке и изградњу објекта централног архива; и

  • унапређење квалитета стандардизације података РГЗ-а и спровођење кампање за информисање корисника, у циљу подношења катастарских података.

  • развој и имплементацију система за електронско издавање грађевинских дозвола по принципу „све на једном месту“.

  Компонента В: Институционални развој РГЗ-а (10,4 милиона ЕУР)

  Компонента В ће подржати набавку робе, консултантских услуга и неконсултантских услуга за унапређење институционалног развоја РГЗ-а кроз:

  • израду бизнис плана за управљање РГЗ-ом и институционално и корпоративно планирање и стратегију;

  • подршку одрживости националне референтне инфраструктуре и функционалности АГРОС-а и унапређење постојећих гравиметријских мрежа и вертикалног референтног система у Србији;

  • спровођење програма израде дигиталног катастарског плана за одабране катастарске општине и трансформацију постојећих планова водова у дигиталну форму;

  • унапређење поступка уписа непокретности, решавање заосталих предмета у градовима: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац, унапређење инфраструктуре и успостављање мобилних услуга у РГЗ канцеларијама у одабраним општинама; и

  • прикупљање катастарских података (геодетска мерења и успостава базе дигиталних катастарских планова) у региону Војводине.

  Компонента Г: Управљање пројектом и активности подршке (2,5 милиона ЕУР)

  Компонента Г ће подржати набавку робе, консултантских услуга, неконсултантских услуга и инкременталних трошкова рада за Управљање пројектом и активности подршке, што обухвата:

  • подршка управљању од стране Јединице за имплементацију пројекта (ЈИП);

  • праћење и оцењивање Пројекта;

  • спровођење јавне кампање о активностима на Пројекту, у циљу унапређења социјалне инклузије;

  • спровођење обуке за чланове интересних група из јавног и приватног сектора у складу са планом обука.

  • развој студија о, између осталог, задовољству корисника, администрирању и управљању непокретностима, и на основу резултата ових студија, формулисање предлога за усвајање политика и прописа.