Služba za katastar nepokretnosti
Zemun
Radno vreme: 07:30-15:30
Adresa:  Kej oslobođenja 29/II 
Mesto:  11080 Beograd 
Telefon:  (011) 3160-980 
Telefaks:  (011) 2610-431 
Informacije:  (011) 3160-980 
E-mail:  sknze@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Slobodan Stojanović
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 35-021
Odsek za upravne i opšte poslove (011) 2611-221
Odsek katastra (011) 3161-633
Načelnik službe (011) 3165-446
Telefon Info centra za katastar nepokretnosti Beograd, 011/6355-600
Zemun Zemun
Zemun  Služba za katastar nepokretnosti  Zemun