Grupa za katastar nepokretnosti
Crna Trava
Radno vreme: 06.30-14.30
Adresa: 
Mesto:  16215 Crna Trava 
Telefon:  (016) 811-137 
Telefaks:   
E-mail:  skn.crnatrava@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Robert Grozdanović
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 05-031
Crna Trava Crna Trava
Crna Trava  Grupa za katastar nepokretnosti  Crna Trava