Služba za katastar nepokretnosti
Bačka Palanka
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Kralja Petra I 18 
Mesto:  21400 Bačka Palanka 
Telefon:  (021) 6042-210 
Telefaks:  (021) 754-281 
E-mail:  skn.b.palanka@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Jan Trpka
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 65-205
Bačka Palanka Bačka Palanka
Bačka Palanka  Služba za katastar nepokretnosti  Bačka Palanka