Služba za katastar nepokretnosti
Sombor
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Kralja Petra I br. 8 
Mesto:  25101 Sombor 
Telefon:  (025) 438-588 
Telefaks:  (025) 438-588 
E-mail:  skn.sombor@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Jožef Kermeci
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 81-232
Sombor Sombor
Sombor  Služba za katastar nepokretnosti  Sombor