Služba za katastar nepokretnosti
Subotica
Radno vreme: 07:00-15:00
Adresa:  Cara Dušana 3 
Mesto:  24000 Subotica 
Telefon:  (024) 530-750 
Telefaks:  (024) 553-831 
E-mail:  skn.subotica@rgz.gov.rs 
Odgovorno lice:  Janoš Balanji
Br.računa za takse RGZ-a:  840-742323843-92
Br.računa
za republičku administrativnu taksu: 
840-742221843-57
Poziv na broj
(fizička i pravna lica):
97 69-236
Subotica Subotica
Subotica  Služba za katastar nepokretnosti  Subotica