Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

18.11.2011.

Основан катастар непокретности за подручје општине Ириг

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Ириг је успешно завршила послове на оснивању катастра непокретности за целокупно подручје општине Ириг.

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Ириг, успешно је завршила послове на оснивању катастра непокретности на целој територији општине Ириг пријемом излагања катастарских општина Јазак Прњавор 01 и Ривица дана 17.11.2011. године.

Општина Ириг се налази на југу Војводине у Сремскомитровачком округу. Својим северним делом општина Ириг простире се јужном падином Фрушке горе ка сремској равници. Граничи се општинама Беочин, Нови Сад, Сремски Карловци, Инђија, Рума и Сремска Митровица.

Површина општине Ириг износи 23030ха. Својим северним ободом општина Ириг се налази у зони Националног парка Фрушка гора, а целом дужином општине у правцу север-југ пролази магистрални пут Нови Сад-Шабац.

Подручје општине Ириг има веома богату историју, први пут се помиње још у 14. веку. Од 1526. до 1669. године, када је Ириг био под турском влашћу, потом до 1918. године под Аустроугарском монархијом, током 18. и у првој половини 19. века био је највећи и економски најразвијенији град у Срему, те је поносно носио име «Фрушкогорска престоница». Прва српска школа подигнута је управо у Иригу 1735. године, а 1842. године основана је Српска читаоница, као најстарије грађанско читалиште Срба.

Општина Ириг је ризница културних, историјских и природних добара, на њеној територији се налази осам манастира, бања у Врднику, фабрика воде „Јазак“, многобројна геолошка налазишта и споменици културе.

Општина Ириг има четрнаест катастарских општина, од којих је тринаест насељених места. У десет катастарских општина je премер у Гаус-Кригеровој пројекцији, док је у четири катастарске оштине на снази стари премер из 1863. године у стереографској пројекцији. У катастарским општинама Ириг и Добродол израђен је дигитални катастарски план. У катастарскoj општини Јазак Село започети су радови на комасацији и обнови премера грађевинског реона.

У поступку оснивања катастра непокретности формирано је 13399 листова непокретности са укупно 49087 парцела, 14085 објеката, 766 посебних делова објеката и 19322 терета.

Даном оснивања катастра непокретности за целокупну територију општине Ириг престају да важе катастар земљишта и земљишна књига. Оснивањем катaстра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима и правима на њима, окончан је дуготрајан и веома важан посао, како за Републички геодетски завод, тако и за грађане, институције и локалну заједницу у целини.

У наредном периоду Служба за катастар непокретности Ириг ангажоваће се на пословима одржавања катастра непокретности и дигиталног катастарског плана, као и на изради дигиталног катастарског плана за преостале катастарске општине са аналогним плановима, као и на свим осталим пословима прописаним Законом о државном премеру и катастру.

СКН Ириг

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења