Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

26.12.2011.

Основан катастар непокретности за подручје општине Врбас

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Врбас је успешно завршила послове на оснивању катастра непокретности за подручје општине Врбас.

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Врбас је у складу са Планом радова Републичког геодетског завода завршила послове на оснивању катастра непокретности за подручје општине Врбас, 23.12.2011. године.

Општина Врбас налази се у средишњем и јужном делу Бачке, са Врбасом као друштвено-политичким, привредним, културним, образовним и здравственим центром општине коју осим њега чине насељена места: Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село, Куцура и Савино Село са насељем Косанчић.

По величини спада у групу средњих општина у Војводини (са 376 км² на 27. месту). Граничи се са осам општина: Малим Иђошом на северу, Србобраном на истоку, Темерином на југоистоку, Новим Садом и Бачким Петровцем на југу, Бачком Паланком на југозападу, Оџацима на западу и Кулом на северозападу. Град и насељена места повезана су савременим асфалтним путевима што омогућава развијен друмски саобраћај и добру саобраћајну повезаност. Главна траса пруге меридијанског правца пружања повезује северну Европу са јужном Европом и Азијом, а пруга магистралног значаја Сомбор-Бечеј повезује две просторне целине Подунавља са Потисјем. Општина Врбас се налази на траси најважнијег путног правца у Србији - Коридора 10. Изградњом мреже канала на овом подручју ишчезле су баре и мочваре, а плодно земљиште се наводњава на преко 5000 хектара. Основу ове мреже чине Велики бачки канал, Мали бачки канал и каналисани ток Јегричке .

Општину Врбас чини осам катастарских општина: Врбас, Врбас град, Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село, Куцура, Савино Село и Косанчић.

У централном делу политичке општине Врбас налази се катастарска општина градског типа, Врбас град. Граничи се са КО Врбас и представља „острво“ у КО Врбас, јер обухвата грађевински реон града Врбаса. КО Врбас град је формирана премером у периоду од 1971. до 1975. године. Премер је урађен у Гаус-Кригеровој пројекцији. За ову општину је 2010. године основан катастар непокретности и израђен је дигитални катастарски план који је стављен у службену употребу.

За катастарске општине у којима је премер извршен у Гаус-Кригеровој пројекцији основан је катастар непокретности: Бачко Добро Поље (2003. године), Змајево (2005.), Равно село (2006., када и ДКП) и Врбас (2004.). Ступањем на снагу Закона о државном премеру и катастру из 2009. године стекли су се услови за оснивање катастра непокретности у катастарским општинама у којима је премер у стереографској пројекцији, тако да је СКН Врбас 2011. године извршила оснивање катастра непокретности у КО Косанчић, КО Савино Село и КО Куцура.

У поступку оснивања катастра непокретности формирано је 19260 листова непокретности са укупно 44136 катастарских парцела, 24333 објеката, 3697 посебних делова објеката и 21236 уписаних терета.

Даном оснивања катастра непокретности за подручје општине Врбас престаје да важи катастар земљишта и земљишна књига. Оснивањем катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима и правима на њима, окончан је дуготрајан и веома важан посао за Републички геодетски завод, грађане, институције, локалну заједницу и Републику Србију.

Пред Службом за катастар непокретности Врбас предстоје активности на завршетку израде ДКП-а за преостале катастарске општине, послови одржавања катастра непокретности, као и сви остали послови прописани Законом о државном премеру и катастру.

СКН Врбас

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења