Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

05.01.2016

Подаци о планираним и утрошеним средствима РГЗ-а за 2015.годину

За програм 1102-државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу

Ред.бр. Економ.
класификацija
Назив економске класификације ПЛАН 2015 ИЗВОР 01 ИЗВРШЕЊЕ 2015 ИЗВОР 01 ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
1 2 4 6 7 6
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.046.330.000 2.036.315.056 99.51%
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 365.625.000 364.563.275 99.71%
3 413 Накнаде у натури 50.000 0 0.00%
4 414 Социјална давања запосленима 18.000.000 10.463.831 58.13%
5 415 Накнаде трошкова за запослене 84.225.000 77.572.126 92.10%
6 416 Награде запосл.,и остали посебни расходи 20.000.000 18.273.030 91.37%
7 421 Стални трошкови 377.712.000 377.705.194 100.00%
8 422 Трошкови путовања 31.500.000 16.868.539 53.55%
9 423 Услуге по уговору 419.235.000 410.645.838 97.95%
10 424 Специјализоване услуге 8.500.000 1.770.676 20.83%
11 425 Текуће поправке и одржавање 65.000.000 54.503.896 83.85%
12 426 Материјал 113.300.000 112.122.652 98.96%
13 482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 3.000.000 2.224.916 74.16%
14 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 14.920.000 44.587.225 298.84%
15 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000 876.230 21.91%
16 512 Машине и опрема 40.500.000 34.999.792 86.42%
17 515 Нематеријална имовина 45.000.000 19.148.480 42.55%
Укупно за функцију 410, раздео 36 3.656.897.000 3.582.640.756 97.97%
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења