Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Медији о нама
Контакт

23.08.2016.

Остали закони које РГЗ примењује у свом раду

Остали закони које РГЗ примењује у свом раду:

 • Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/15);

 • Закон о планирању и изградњи("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

 • Закон о задругама ("Службени гласник РС", бр. 112/15);

 • Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15 );

 • Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине ("Службени гласник РС", бр. 49/92, 54/96 и 62/06);

 • Закон о хипотеци ("Службени гласник РС", број 115/05 и 60/15);

 • Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", број 92/2014, 121/14 и 22/15);

 • Закон о јавном бележништву ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-др.закон, 93/14-др.закон, 121/14,6/15 и 106/15);

 • Закон о оверавању потписа рукописа и преписа ("Службени гласник РС", бр. 93/14 и 22/15);

 • Закон о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 44/14 и 14/15);

 • Закон о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14);

 • Закон о основама својинско правних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90; "Службени лист СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број 115/2005);

 • Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10);

 • Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13 и 105/14);

 • Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10);

 • Закон о водама ("Службени гласник РС", број 30/10 и 93/12);

 • Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

 • Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95, 23/01 и 20/09, "Службени лист СРЈ", број 16/01);

 • Закон о утврђивању катастарског прихода ("Службени гласник РС", број 49/92);

 • Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Службени гласник РС", бр. 18/91, 20/92 и 42/98);

 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Службени гласник РС", број 16/92);

 • Закон о становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05, 99/11 и 102/12);

 • Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/1, 83/14 и 5/15);

 • Закон о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 46/15 и 112/15);

 • Закон о стечају ("Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11, 71/12-УС и 83/14);

 • Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 106/15);

 • Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", број 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15) и др.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења