Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Прoјекат управљања непокретностима
Директни грант за катастарску размену између Приштине и Београда
Еврoпски систeм зa утврђивaњe пoлoжaj
EuroGeographics
Пројекат Global Mapping
Прoјекат "Изградња капацитета"
Real Estate Cadastre and Registration Project
Донаторски пројекти
Програм Твининг у Републици Србији
IGIS пројекат: Интегрисано геоинформационо решење
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Датум ажурирања стране 25.6.2009

Донаторски пројекти

Републички геодетски завод имао је одређени број активности на реализацији донаторских пројеката.

Европска Унија
European Union

Назив пројекта: Размена катастарских података између Београда и Приштине
Вредност пројекта: 2.999.661 евра
Планирано време имплементације пројекта: 2 године
Очекивани ефекти реализације: Кључни циљ пројекта је скенирање целокупне катастарске документације у аналогној форми која се односи на Косово и Метохију, а која је у поседу РГЗ-а, са циљем подршке унапређењу дијалога између Београда и Приштине.
Трајање пројекта:  
27. август 2013. - 27.августа 2015.

Назив пројекта: INSPIRATION – Spatial Data Infrastructure in the Western Balkans Инфраструкура просторних података у земљама Западног Балкана (IPA Пројекат)
Вредност пројекта: 1.438.842 евра
Очекивани ефекти реализације: Циљеви пројекта су:
- Промоција Инфраструктуре просторних података (SDI) и координација даљег развоја инфраструктуре у земљама Западног Балкана
- Подршка корисницима пројекта у испуњену захтева из INSPIRE директиве

Пројекат је фокусиран на 3 основне компоненте – анализа институционалног и правног оквира, изградња капацитета и трансфер знања и подизање свести и комуникација.

Примарни корисници пројекта су Националне картографске и катастарске агенције (заводи) земаља Западног Балкана.
Трајање пројекта:  
1. јануар 2012. – 31. децембар 2013. године
Интернет локација: www.gfa-group.de/web-archive/inspire/www.inspiration-westernbalkans.eu/
Назив пројекта: CARDS PROGRAM - Израда дигиталних ортофото планова , партнерски-Twinning програм, набавка фотограметријске опреме
Вредност пројекта: 9 милиона евра
Очекивани ефекти реализације:
- Територија Републике Србије по први пут покривена дигиталним ортофото подлогама које могу користити: за ажурирање постојећег премера, за израду основне државне карте, као основа за ГИС, за потребе НСДИ, за урбанистичка и друга пројектовања и планирања итд. (ОРТОФОТО пројекат)
- Обучени кадрови Републичког геодетског завода у области дигиталне фотограметрије (Twinning програм)
- Набављене дигиталне фотограметријске станице и имплементирана нова технологија израде дигиталног ортофотоа у Републичком геодетском заводу (Пројекат набавке опреме)
Трајање пројекта:  
- ОРТОФОТО ПРОЈЕКАТ: новембар 2005. - децембар 2010. године
- TWINNING програм: јун 2006. – октобар 2008. године
- НАБАВКА ОПРЕМЕ: септембар 2006. године 
Интернет локација: www.ear.eu.int

Краљевина Норвешка
Kingdom of Norway
Назив пројекта: РГЗ – Statens Kartverk Twinnig пројекат
Вредност пројекта: 900 000 evra za 2005. – фаза I
600 000 evra za 2006. – фаза II
750 000 evra za 2008. - 2011. – фаза III
Планирано време имплементације пројекта: 5 година
Очекивани ефекти реализације: Циљеви пројекта су:
 • Норвешка подршка обезбеђује ефикасан и квалитетан Скен центар за потребе испуњења планова за израду Катастра непокретности
 • Успостављање Дигиталног архива који добро функционише, који це бити подржан са опремом за превођења и безбедно складиштење документације на папиру, као и складиштење података израђених у Скен центру
 • Унапређење капацитета Завода за активно учешће у европским интеграцијама и хармонизацији пружања услуга геодетских и географских информација, кроз израду геопортала и подршка у припреми српске стратегије националне инфраструктуре просторних података у складу са INSPIRE
Реализацијом ових циљева просторне информације које обезбеђује Завод и остали партнери у пројекту биће доступне широком спектру корисника у складу са међународним стандардима.
Трајање пројекта: III фаза је завршена 28.02.2011.

Назив пројекта: РГЗ – Statens Kartverk Twinning пројекат
Географске информације за развој и EU интеграције
Вредност пројекта: 370 000 евра
Планирано време имплементације пројекта: Планирано је да пројекат траје 24 месеца (2011. и 2012. год.)
Очекивани ефекти реализације:
 • Општи циљ је да Србија, до завршетка овог пројекта, успостави адекватно организовану националну инфраструктуру за просторне податке са функционалним геопорталом у складу са Inspire директивом, као и да РГЗ заједно са интересним групама стекне одговарајућа знања и алате како би се и даље одржавала и развијала инфраструктура без спољне подршке.
 • Стицање адекватних знања и развој капацитета од стране Републичког геодетског завода у циљу преузимања водеће улоге у изради техничких стандарда као и у другим релевантним областима неопходним за оперативан NSDI у Србији.
 • Успостављање правила, стандарда, споразума и организационог модела за сарадњу између произвођача просторних података неопходних за оперативан NSDI.
 • Успостављање функционалних сервиса за претрагу, преузимање и комбиновање географских података од различитих произвођача података и из различитих база података.
 • Оперативност националног геопортала у склопу РГЗ-а са функционалностима дефинисаним Inspire директивом.
 • Стицање капацитета и вештина од стране РГЗ-а у циљу даљег самосталног одржавања и развијања NSDI у Србији.

Краљевина Шведска
Kingdom of Sweden
Назив пројекта: Изградња капацитета у Републичком геодетском заводу
Вредност пројекта:   700 000 евра - фаза I
2 800 000 евра - фаза II
1 200 000 евра - фаза III
Планирано време имплементације пројекта: 1+2+2,5 године
I фаза је трајала током 2004. године
II фаза је трајала од 2006. до 2008. године
III фаза је трајала од 2010. до 2012. године
Очекивани ефекти реализације: Ојачане и подржане способности и надлежности РГЗ-а да уочи своје развојне циљеве у будућности.
Трајање пројекта: март, 2010 - фебруар, 2012
Интернет локације:
SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency www.sida.se
Lantmäteriet (The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority) www.lantmateriet.se

Назив пројекта: IMPULS пројекат
Вредност пројекта: 4 203 416,59 евра
Планирано време имплементације пројекта: 20.05.2014.- 31.12.2018.
Очекивани ефекти реализације: Пројекат има за циљ да пружи подршку националним катастарско и картографским институцијама Западног Балкана да своје пословање прилагоде INSPIRE директиви ЕУ, која прописује како би земља требало да организује своју Националну инфраструктуру геопросторних података (НИГП). Пројекат ће обезбедити основе за постизање техничке интероперабилности, начина на који би институције требало да дистрибуирају геоподатке у електронском формату путем сервиса и како би требало да геоподатке деле са другим јавним институцијама, као и са другим земљама.
Интернет локације:

Савезна Република Немачка
Federal Republic of Germany
Назив пројекта: „Land management / real property registration“,
Управљање земљиштем / Катастар у Србији)
Вредност пројекта: 2 000 000 евра
Планирано време имплементације пројекта: 2+2 године.
I фаза је стартовала у другој половини 2003. године и трајала је до 31.12.2004.
II фаза је трајала до 31.12.2005.
III фаза је трајало до 2009.
Очекивани ефекти реализације: Унапређење процеса и повећање ефикасности управљања земљиштем.
Трајање пројекта: започео октобра 2003
планирана завршна фаза до јуна 2009
Интернет локације:
GTZ - The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit www.gtz.de


Република Француска
French Republic
Назив пројекта: Методологија вредновања непокретности
Вредност пројекта: 470 000 евра
Планирано време имплементације пројекта: 1 година
Очекивани ефекти реализације: Сагледавање целокупне проблематике, прикупљање искуства из Француске, сагледавање законских решења и др.

Републички геодетски завод у предлогу Нацрта новог закона предвидео вођење евиденције о вредности непокретноси.
Трајање пројекта: -

Јапан
State of Japan
Назив пројекта: Јапански грант
Вредност пројекта: 382.400 $
Планирано време имплементације пројекта: 1 година
Очекивани ефекти реализације: Постављене смернице, правци развоја.
Трајање пројекта: новембар 2003 - новембар 2004.год.

Назив пројекта: Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији
Вредност пројекта: 1.5 милиона евра
Планирано време имплементације пројекта: 2 године
Основна државна карта:

Основна државна карта

Очекивани ефекти реализације:
 • Прописи неопходни за израду, ажурирање и дистрибуцију дигиталне основне државне карте (ДОДК);
 • Успостављање пуне функционалности система за израду и ажурирање ДОДК;
 • Израда и спровођење програма техничких обука.
Трајање пројекта: децембар 2009. - децембар 2011.
Интернет локације:
JICA - Japan International Cooperation Agency www.jica.go.jp/english/

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења