Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Aktuelni dokumenti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Međunarodni projekti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Registar izdatih saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
Mediji o nama
Uživo iz RGZ-a
Linkovi
Kontakt
Za medije

Organizacija Zavoda

Odlukom Vlade Republike Srbije na sednici održanoj 23.07.2015 godine za direktora Republičkog geodetskog zavoda postavljen je Borko Drašković, dipl.geod.inž.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom geodetskom zavodu, br. 110-1/2014 od 15.07.2014. godine, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost Zaključkom 05 br. 110-7793/2014 od 22.10.2014. godine formirane su sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

Uže unutrašnje jedinice izvan sektora su:

U Sektoru za katastar nepokretnosti obrazovane su uže unutrašnje jedinice van sedišta Zavoda - Službe za katastar nepokretnosti, u gradovima i opštinama.


Izvor "Zakon o državnom premeru i katastru i Monografija 20. godina RGZ-a"

Istorijat i delokrug rada Republičkog geodetskog zavoda

Donošenjem Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava o nepokretnostima ("Službeni glasnik RS", br. 83/92) koji je stupio na snagu 20.11.1992. god., Republički geodetski zavod (RGZ), kao pravni sledbenik Republičke geodetske uprave, preuzeo je sve opštinske geodetske uprave, geodetsku upravu grada Beograda i pokrajinske geodetske uprave, pa se 1992. godina može smatrati godinom kada je RGZ počeo sa radom sa današnjim oblikom unutrašnjeg uređenja.

Pre 20 godina RGZ je obrazovan kao posebna republička organizacija za obavljanje stručnih geodetskih i upravnih poslova iz oblasti državnog premera , katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i vodova i u tom obliku organizovanja, kao državni organ, radi i posle 20 godina, sa nizom utvrđenih novih nadležnosti.

Republički geodetski zavod - RGZ, je posebna organizacija koja vrši stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski informacioni sistem i Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i geodetske radove u inženjersko-tehničkim oblastima.

Poslove iz svog delokruga, Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: Zavod) obavlja u sedištu i van sedišta. Sedište Zavoda je u Beogradu.

Delokrug Zavoda su geodetski radovi i poslovi državne uprave koji se odnose na:

 • osnovne geodetske radove;

 • katastarski i komasacioni premer;

 • osnivanje, obnovu i održavanje katastra nepokretnosti;

 • premer vodova, osnivanje i održavanje katastra vodova;

 • stručni nadzor nad geodetskim radovima;

 • izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije;

 • izdavanje i oduzimanje geodetske licence;

 • izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera;

 • adresni registar;

 • održavanje registra prostornih jedinica;

 • premer državne granice i vođenje registra državne granice;

 • katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta;

 • obračun katastarskog prihoda;

 • procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti;

 • daljinsku detekciju, topografski premer i topografsko-kartografsku delatnost;

 • izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija;

 • vođenje evidencije o geografskim imenima i predlaganje Vladi članova Komisije za standardizaciju geografskih imena;

 • osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetsko-katastarskim informacionim sistemom;

 • vođenje arhiva dokumentacije državnog premera, katastra nepokretnosti, katastra vodova i topografsko-kartografske delatnosti;

 • učešće u osnivanju i održavanju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka;

 • inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije;

 • overu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima;

 • pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje;

 • geomagnetizam;

 • aeronomija.

U upravnim poslovima državnog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, osnivanja katastra vodova, kao i njihovog održavanja, rešava:

 • u prvom stepenu uža unutrašnja jedinica Zavoda obrazovana za teritoriju opštine, grada, odnosno gradske opštine-služba za katastar nepokretnosti;

 • u drugom stepenu Zavod.


Usluge koje Republički geodetski zavod obavezno pruža

Po osnovu Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", broj 72/09 i 18/10) usluge koje Zavod pruža su:

 • utvrđivanje i provođenje promena na nepokretnostima: prenošenje na teren građevinske parcele, deoba parcele, geodetsko snimanje objekta, utvrđivanje kućnog broja, upis stvarnih prava na nepokretnostima, upis zabaležbi,

 • utvrđivanje i provođenje promena na vodovima,

 • obnova geodetske osnove,

 • obnova granice parcele,

 • identifikacija parcele,

 • izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije

 • izdavanje i oduzimanje geodetske licence,

 • izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera,

 • obračun katstarskog prihoda,

 • davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija,

 • overu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim olastima,

 • izdavanje prepisa posedovnog lista (iz katastra zemljišta),

 • izdavanje prepisa ili izvoda iz lista nepokretnosti (iz katastra nepokretnosti),

 • izdavanje kopije plana katastarske parcele,

 • izdavanje kopije geodetskih planova i karata u analognom i digitalnom obliku,

 • izdavanje uverenja o podacima upisanim u katastar zemljišta, odnosno katastar nepokretnosti,

 • pružanje usluga iz delokruga Zavoda u okviru međunarodne saradnje.

Državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i geodetske organizacije, pored navedenih podataka, mogu dobiti i prepise i kopije originalnih podataka premera (podatke o tačkama geodetske osnove i podatke iz elaborata geodetskog snimanja), u skladu sa odredbom člana 173. stav 4. Zakon o državnom premeru i katastru.

Detaljne informacije o podacima i uslugama Zavoda, kao i visinu naknade za podatke i usluge, korisnici mogu dobiti uvidom u Pravilnik o visini takse za pružanje usluga RGZ-a (”Službeni glasnik RS”, broj 116/13, 5/14-ispravka, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16, 110/16 i 48/17) koji se nalazi na internet prezentaciji Zavoda .


Usluge koje korisnici mogu dobiti

Građani mogu dobiti obaveštenje putem SMS poruka o tome kada mogu da podignu izvod iz katastra nepokretnosti.

Zavod je unapredio poslovni proces prijema zahteva uvođenjem internet servisa za podnošenje zahteva www.rgz.gov.rs/zahtevi čime se povećava efikasnost u obradi zahteva i smanjuje broj dolazaka korisnika usluga u prostorije Zavoda.


Neaktivne usluge


eUprava

Štampa strane Slanje web strane
ico_left.gif Službe za katastar nepokretnosti
ico_left.gif Kontakt
ico_left.gif Informator o radu RGZ-a
ico_left.gif RGZ RSS

Gore

Republički geodetski zavod 2000-2017 | Uslovi korišćenja