ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

М и ш љ е њ а

Мишљења у вези поступка издавања сагласности Републичког геодетског завода за издавање и стављање у промет картографских публикација и инспекцијског надзора над њима
Акт о примени прописа

 

И з в е ш т а ј и    н а д з о р а

Извештаји надзора над радом правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација
Годишњи извештај о раду инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација за 2016. годину


 

 

Контролне листе над радом правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација

Контролна листа