УПИС ОБЈЕКТА (СА УПИСОМ ИМАОЦА ПРАВА)

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за упис објекта попуњен са прописаним садржајем;
 2. изјава геодетске организације о прихватању извршења геодетских радова на терену;
 3. елаборат геодетских радова, који доставља ангажована геодетска организација* након извршених геодетских радова на терену, осим када се геодетски радови изводе за потребе издавања употребне дозволе у обједињеној процедури;

* Таксу за издавање података премера плаћа ангажована геодетска организација.
За извршење геодетских радова на терену подносилац захтева плаћа накнаду ангажованој геодетској организацији.

 1. ако је за објекат издата грађевинска и употребна дозвола, доставља се:
  • грађевинска и употребна дозвола у оригиналу или овереној фотокопији са клаузулом правоснажности,
  • ако објекат има посебне делове прилаже се и техничка документација на основу које је издата грађевинска, односно употребна дозвола или уверење надлежног органа о спецификацији посебних делова*, а ако за објекат није издата грађевинска дозвола доставља се елаборат геодетских радова.

*Ако надлежни орган није у могућности да изда уверење, подаци о посебном делу могу се уписати на основу налаза и мишљења сталног судског вештака грађевинске струке.

 

Административна такса и такса за услугу РГЗ-а за упис објекта (са уписом имаоца права)

 1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.
 2. Такса за упис објекта (са уписом имаоца права) износи 5.500 динара, за упис гараже површине до 30 м2, трафостанице волтаже 10/04 или 20/04 или помоћног објекта до 50 м2 (са уписом имаоца права) износи 2.500 динара.
 3. Такса за упис посебног дела објекта (са уписом имаоца права) износи: за један посебан део 4.500 динара, а за сваки следећи посебан део објекта (у истом поступку) 1.500 динара.

Такса за упис објекта или посебног дела објекта, са уписом заједничке својине или сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и са уписом права у корист особа са инвалидитетом износи 300 динара.

 

Датотеке за преузимање
Такса - Захтев за упис објекта(са уписом имаоца права)