Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod
O nama
Zakoni, propisi i dokumenta
Projekat Svetske banke "Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji"
Međunarodni projekti
EuroGeographics - Nedeljni pregled novosti
Izdanja RGZ-a
Informator o radu RGZ-a
Informacije od javnog značaja
Inspekcijski nadzor
Kartografske publikacije I registar izdatih saglasnosti
Finansijski plan
Javne nabavke, tenderi i oglasi za posao
Geodetsko obrazovanje
Mediji o nama
Kontakt

Sektor za geodetske radove
Štampa strane Slanje web strane

Sektor za geodetske radove

Adresa: Bulevar vojvode Mišića 39
Mesto: Beograd
Telefon: (011) 2650 445 
Telefaks: (011) 2651 311 
E-mail: gr@rgz.gov.rs 
Pomoćnik direktora: Vančo Božinov, dipl.geod.inž.

U Sektoru se obavljaju poslovi:

 • projektovanja, realizacije i održavanja prostornih, horizontalnih, vertikalnih, gravimetrijskih i astronomskih referentnih mreža Republike Srbije, trigonometrijske mreže, mreže nivelmana visoke tačnosti, astronomske i gravimetrijske mreže;
 • određivanja parametara i grida reziduala za usvojeni model transformacije;
 • definisanja procedura i postupaka za transformaciju premera u novi koordinatni sistem;
 • projektovanja i unutrašnje kontrole nad realizacijom implementacije novog koordinatnog sistema, mreže permanentnih stanica globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS), regionalnog i lokalnog gravimetrijskog premera;
 • određivanja geoida, digitalnog modela reljefa za potrebe osnovnih geodetskih radova;
 • izrade i održavanja informacionog sistema o osnovnim geodetskim radovima kao podsistema geodetskog informacionog sistema;
 • povezivanja državnih referentnih mreža i mreža permanentnih stanica sa mrežama susednih zemalja;
 • izvršavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međudržavnih sporazuma o granicama i konvencija o obnavljanju;
 • obeležavanja i održavanja granične linije i graničnih oznaka na državnim granicama;
 • projektovanja i realizacije geodetske osnove za državni premer;
 • opservatorijskih ispitivanja varijacija geomagnetskog, geoelektričnog i elektromagnetskog polja Zemlje i elektromagnetskog ispitivanja na terenskim stanicama;
 • projektovanja mreže elektromagnetskih stanica i profila elektromagnetskih sondiranja;
 • izrade geomagnetskih karata državnog premera i drugih publikacija;
 • razmene opservatorijskih i terenskih podataka sa međunarodnim institucijama i učešća na razvojnim projektima;
 • učešća u međunarodnim i donatorskim projektima i dr.

Organizacione jedinice sektora:

1) Odeljenje za referentne sisteme i referentne mreže

 • Odsek za referentne geodetske mreže;
 • Grupa za implementaciju koordinatnih sistema.

2) Odeljenje za referentne površi i mreže GNSS stanica

 • Odsek za referentne površi;
 • Grupa za permanentne GNSS stanice.

3) Odeljenje za operativne poslove državnog premera

 • Odsek za operativne poslove;
 • Odsek za katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasacionu procenu zemljišta;
 • Grupa za premer i vođenje registra državne granice.

4) Odeljenje za geomagnetizam i aeronomiju

 • Odsek za geomagnetski premer;
 • Geomagnetska opservatorija Grocka (GCK), koja se upodobljava grupi;
 • Opservatorija za geo-elektromagnetizam i aeronomiju, koja se upodobljava grupi.
Republički geodetski zavod 2000-2016 | Uslovi korišćenja