DOING BUSSINES - КОРАЦИ
Кораци при упису у катастар непокретности

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, број 41 од 31. маја 2018. године) увео је обавезну, аутоматску и електронску размену података између институција, са циљем да се пренос власништва над непокретностима обавља у једном кораку. Купац и продавац непокретности завршавају пренос власништва једним доласком код јавног бележника који солемнизује уговор. Јавни бележник доставља Служби за катастар непокретности све податке потребне за упис са пратећом документацијом. Тиме се потреба странке да се обраћа Служби за катастар непокретности у потпуности укида. У том једном доласку код јавног бележника могуће је поднети и пореске пријаве за обрачун пореза на пренос апсолутних права, односно пореза на наслеђе и поклон и пореза на имовину, које се од јавног бележника прослеђују надлежним пореским орагнима.

Е–шалтер је јединствени информациони систем за електронску размену исправа и података, који је успоставио Републички геодетски завод. Путем е-шалтера врши се размена исправа о промени носиоца права на непокретностима са другим органима, у које спадају: Пореска управа, локална пореска администрација, предузећа за наплату комуналних услуга, локалне самоуправе. Е-шалтер је у функцији од 1. јула 2018. године.

Пренос права на непокретностима у једном кораку

Продавац и купац долазе у канцеларију јавног бележника. Након потврђивања уговора у присуству странака, јавни бележник уноси све податке у електронски систем заједно са купопродајним уговором и аутоматски доставља све податке катастру ради уписа промене у катастар непокретности. Служба за катастар непокретности прослеђује надлежним пореским органима пореске пријаве које је доставио јавни бележник, ради утврђивања пореских обавеза.

Јавни бележник у једном дану (24h):

  1. утврђује идентитет купца и продавца „он- лине увидом у привредни регистар,
  2. утврђује власништво и чињенице о уписаној непокретности „он- лине“ увидом у катастар непокретности,
  3. оверава уговор о преносу власништва,
  4. уноси уговор и пореску документацију у електронски систем катастра непокретности.

Катастар има на располагању пет дана за доношење одлуке и за слање решења о промени на адресу купца и продавца.

Трошкови јавног бележника се наплаћују, као и до сада, приликом солемнизације уговора. Трошкови уписа у катастар и порески трошкови се плаћају тек након извршеног уписа у катастар непокретности и самим тим не одлажу упис.