DOING BUSINESS - КВАЛИТЕТ
Индекс квалитета управљања земљиштем

Ефикасност поступка преноса права на непокретностима, поузданост инфраструктуре, транспарентност информација, географска покривеност и механизам решавања спорова представља ставку неопходну за сигурност инвестиције. Приликом рангирања земаља по Doing business методологији постоји низ питања која се оцењују и помажу инвеститорима да процене ризике приликом планирања својих улагања.

Преглед постигнућа у 2017, 2018. и 2019. години по питању индекса квалитета:

 

1. Систем регистрације непокретне имовине

 

Питање

Промена у односу на прошлу годину - Статус

Да ли је већина постојећих евиденција о упису/тапијама, укључујући и стару евиденцију и новоиздату, у Србији у папирном формату или у компјутеризованом формату?

Ако су компјутеризовани, да ли су то скенирани документи или потпуно дигитални документи? (Скенирани документ је слика документа који се чува у електронском формату или микрофилму, чији садржај не може бити искоришћен у претраживањима и није екстрахабилан. Потпуно дигитални документи су они који садрже информације у поља и електронски се чувају са садржајем, што се може дигитално претраживати и извући)..

Евиденције су у потпуности дигиталне, што значи да се садржај може дигитално претраживати.

Законом о државном премеру и катастру, чланом 157. и 158. дефинисан је Геодетско-катастарски информациони систем (ГКИС) који се води у потпуно дигиталном формату, у базама података у складу са моделом података, што омогућава њихову ефикаснију обраду (промене, претраживање, креирање веб сервиса).

Увођењем Документ менаџмент система 2017. године омогућен је приступ постојећим евиденцијама (дигитална архива података) из једне тачке за целу територију Републике Србије (РС).

Дигитални подаци о евиденцији власништва и правима на непокретностима су јавно доступни преко јединствене гео платформе која је стављена у продукцију 2017. године Претраживања су могућа и путем сервиса е-катастар.

Да ли се већина планова у Србији чува у папирном формату или у компјутеризованом формату? Ако су компјутеризовани, да ли су скенирани документи или потпуно дигитални документи?

У потпуности у векторском дигиталном формату, што значи да се садржај може дигитално претраживати!

Законом о државном премеру и катастру, чланом 157. и 158. дефинисан је Геодетско-катастарски информациони систем (ГКИС) који се води у потпуно дигиталном формату, у базама података у складу са моделом података, што омогућава њихову ефикаснију обраду (промене, претраживање, креирање веб сервиса).

Увођењем Документ менаџмент система, 2017. године омогућен је приступ постојећим евиденцијама (дигитална архива података) из једне тачке за целу територију Републике Србије (РС).

Дигитални подаци о катастарским плановима, евиденцији власништва и правима на непокретностима су јавно доступни преко јединствене гео платформе која је стављена у продукцију 2017. године (НИГП – Национална инфраструктура геопросторних података).

2. Систем регистрације непокретне имовине

 

Постоји ли посебан механизам који је и независан од агенцијског механизма за подношење жалби на проблем који се догодио у катастру непокретности путем телефонске линије, поштанске адресе, имејла или других средстава?

Да - Према дефиницији Светске Банке систем слања притужби на други степен одговара овом питању

Сходно процедури о независности и специфичности где се наводи:„особа која третира жалбу мора бити посебно задужена за поступање са жалбама у вези са земљиштем / катастаром” и „може да буде део Земљишне администрације, али не сме да обрађује било какве трансакције у вези са земљишним књигама, и мора да је одговорна одељењу или особи (која се не бави уписом у земљишне књиге)” други степен РГЗ-а представља специфично и независно тело за подношење жалби на решења донета у Катастру непокретности.

3. Катастарски планови

 

Ко је у могућности да консултује планове у Београду?

Планови су јавно доступни свима без накнаде.

Дигитални катастарски планови су јавно доступни, без накнаде, преко јединствене геоплатформе, која је стављена у продукцију 2017. године (НИГП).

Да ли се катастарска агенција за мапирање формално обавезала да ће доставити ажурирани план у одређеном року (стандарди услуга - нпр. пет радних дана за ажурирање плана)?

Да - постоји формална обавеза ажурирања.

У складу са чланом 36.  Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова и пратећим правилником, РГЗ је у обавези да достави ажурну копију плана у временском  року од пет дана из ГКИС.

Дигитализовани катастарски планови (активност завршена у последњем кварталу 2016.) омогућили су да се примена Закона спроведе на брз и ефикасан начин.

Системи које је обезбедио РГЗ за потребе издавања података из службене евиденције су:

Постоји ли посебан и независан механизам за подношење жалби на проблем који се догодио у агенцији надлежној за катастарске планове путем телефонске линије, поштанске адресе, имејла или других средстава?

Да - Према дефиницији Светске Банке систем слања притужби на други степен одговара овом питању

Сходно процедури о независности и специфичности где се наводи:„особа која третира жалбу мора бити посебно задужена за поступање са жалбама у вези са земљиштем / катастаром” и „може да буде део Земљишне администрације, али не сме да обрађује било какве трансакције у вези са земљишним књигама, и мора да је одговорна одељењу или особи (која се не бави уписом у земљишне књиге)” други степен РГЗ-а представља специфично и независно тело за подношење жалби на решења донета у Катастру непокретности.

4. Систем регистрације непокретне имовине

 

Да ли је свако приватно земљиште у привреди (Србија) формално регистровано у регистру непокретне имовине?

Да! Све парцеле су регистроване у катастру непокретности на целој територији Републике Србије.

Катастар непокретности на читавој територији РС успостављен је уз подршку Пројекта СБ „Катастар непокретности и упис права у Србији“ (2005-2011). Резултат Пројекта је да су сви носиоци права уписани на катастарским парцелама на целокупној територији РС.

Ово је верификовано од стране Светске банке још 2012. године (извештај СБ страна 53), а у потпуности дигитализовано 2018. године (извештај СБ страна 7)

Резултат је видљив путем сервиса е-катастар.

Изузетно, од 100% свих парцела 0,23% претежно у три катастарске општине (Бачки Петровац, Кулпин и Павлиш) парцеле су уписане али без имена власника. Податци о власништву, односно процесу комасације могу се добити у суду. За ове парцеле претрага података је омогућена по свим аспектима осим по имену власника.

Да ли је свака парцела приватног земљишта у привреди (Србија) мапирана?

Да! Катастар је успостављен 100%!

Катастар непокретности на читавој територији РС успостављен је уз подршку Пројекта СБ „Катастар непокретности и упис права у Србији“ (2005-2011). Резултат Пројекта је да су сви носиоци права уписани на катастарским парцелама на целокупној територији РС.

Ово је верификовано од стране Светске банке још 2012. године (извештај СБ страна 53), а у потпуности дигитализовано 2018. године (извештај СБ страна 7)

Резултат је видљив на Геопорталу (НИГП)

5. Правни основ

 

Да ли је систем регистрације непокретне имовине предмет гаранције?

Да! Државна гаранција.

У складу са Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 и 96/2015).

Да ли постоји механизам компензације за покриће губитака странака који су се добро проверили у трансакцији имовине на основу погрешних података оверених од земљишне књиге?

Да! Постоји механизам и компензација је новчана.

Члан 3 (тачка 4) Закона о поступку уписа у катастар непокретности и катастар водова (Сл. гласник РС, бр. 41/2018, 95/2018 и 31/2019), уграђен је принцип поузданости односно да су подаци у катастру истинити и потпуни и да савесна трећа страна не може сносити штету као последица овог поверења. Исто тако, члан 172 Закона о облигационим односима (Сл. Лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89-УС, 57/89, Службени лист Савезне Републике Југославије, бр. 31/93 и Службени гласник Србије и Црне Горе, бр. 1/2003), дефинише да правно лице одговара за штету коју је његов орган нанео трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција.

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члан 56а.

Наведеним чланом је дефинисан начин како се врши исплата средстава по основу компензације за накнаду штете.

Овим Законом утврђени су планирани износи и детаљна процедура за исплату компензације/штете.