ОСТАЛА ДОКУМЕНТА
 
 
    Оперативни приручник Пројекта за катастар непокретности и упис права у Србији 07 бр. 951-43/06, март 2006. године
      Дигитални топографски кључ 01 бр. 95-53/05 од 26.07.2005. године
  Пословник о раду Колегијума директора Републичког геодетског завода и Колегијума Републичког геодетског завода, 01 бр. 21-17/2003-1 од 30.06.2005.године
  Мерила за вредновање резултата рада и квалитета обављеног посла запослених лица број 360-06/05 од 11.05.2005. године и бр. 360-6/05-1 од 03.06.2005. године
  Пренос овлашћења 01 бр. 031-20/03 од 08.10.2003. године
  Програм полагања стручног испита за стицање овлашћења за пројектовање, руковођење радовима и вршење стручног надзора над извођењем геодетских радова бр. 152-52/2002 од 10.02.2003. године
  Објашњење 06 бр. 021-6/2000 од 31.05.2000. године (вештачење)
  Програм обуке приправника 06. бр. 112-363/99 од 4.05.1999. године