ПРАВИЛНИЦИ

   

         Правилник о безбедности и здрављу на раду број 021-47/2011 од 29.07.2011.
          Правила заштите од пожара број 361-40/2011 од 28.07.2011.
          Правилник о буџетском рачуноводству бр. 400-5/2008 од 01.08.2008. године
          Правилник о вршењу интерне контроле 07 број 021/2005 од 14.04.2005. године
          Правилник о техничким нормативима и методама снимања детаља код премера земљишта ("Службени гласник СРС", бр. 10/81)
 - Напомена: правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности ("Службени гласник РС", бр. 7/16), осим одредаба чл. 12-20 које ће важити до преласка у државни референтни систем ЕТРС89/УТМ и одредаба чл. 136-161, које ће важити до прописивања геодетских метода мерења.