ДЕЛОКРУГ РАДА И ИСТОРИЈАТ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА
Извор "Закон о државном премеру и катастру и Монографија 20. година РГЗ-а"

 

Доношењем Закона о државном премеру и катастру и уписима права о непокретностима ("Службени гласник РС", бр. 83/92) који је ступио на снагу 20. 11. 1992. године, Републички геодетски завод (РГЗ), као правни следбеник Републичке геодетске управе, преузео је све општинске геодетске управе, геодетску управу града Београда и покрајинске геодетске управе, па се 1992. година може сматрати годином када је РГЗ почео са радом са данашњим обликом унутрашњег уређења.

Пре 20 година РГЗ је образован као посебна републичка организација за обављање стручних геодетских и управних послова из области државног премера, катастра земљишта, катастра непокретности и водова и у том облику организовања, као државни орган, ради и после 20 година, са низом утврђених нових надлежности.

Републички геодетски завод - РГЗ, јесте посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем и Националну инфраструктуру геопросторних података и геодетске радове у инжењерско-техничким областима.

Послове из свог делокруга, Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) обавља у седишту и ван седишта. Седиште Завода је у Београду.

 • Делокруг Завода су геодетски радови и послови државне управе који се односе на:
 • основне геодетске радове;
 • катастарски и комасациони премер;
 • оснивање, обнову и одржавање катастра непокретности;
 • премер водова, оснивање и одржавање катастра водова;
 • стручни надзор над геодетским радовима;
 • издавање и одузимање лиценце за рад геодетске организације;
 • издавање и одузимање геодетске лиценце;
 • издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;
 • адресни регистар;
 • одржавање регистра просторних јединица;
 • премер државне границе и вођење регистра државне границе;
 • катастарско класирање и бонитирање земљишта;
 • обрачун катастарског прихода;
 • процену и вођење вредности непокретности;
 • даљинску детекцију, топографски премер и топографско-картографску делатност;
 • издавање картографских и других публикација и давање сагласности за издавање картографских публикација;
 • вођење евиденције о географским именима и предлагање Влади чланова Комисије за стандардизацију географских имена;
 • оснивање, одржавање и располагање геодетско-катастарским информационим системом;
 • вођење архива документације државног премера, катастра непокретности, катастра водова и топографско-картографске делатности;
 • учешће у оснивању и одржавању Националне инфраструктуре геопросторних података;
 • инспекцијски надзор над радом геодетске организације;
 • оверу геодетских подлога у инжењерско-техничким областима;
 • пружање услуга из делокруга Завода у оквиру међународне сарадње;
 • геомагнетизам;
 • аерономију.

У управним пословима државног премера, оснивања и обнове катастра непокретности, оснивања катастра водова, као и њиховог одржавања, решава:

 • у првом степену ужа унутрашња јединица Завода образована за територију општине, града, односно градске општине - служба за катастар непокретности;
 • у другом степену Завод.
Започните разговор са оператером