ГЕО СЕКТОР
Сектор за топографију и картографију
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 05
 е-пошта

 

 

 

Јелена Матић Вареница, дипл. геод. инж.

Помоћник директора Гео сектора

Организационе јединице сектора:

1) Одељење основних геодетских послова

 • Одсек за референтне геодетске мреже;
 • Одсек за референтне површине;
 • Одсек за перманентне ГНСС станице;
 • Одсек за контролу реализације ГНСС мерења;

2) Одељење за оперативне послове државног премера

 • Одсек за оперативне послове;
 • Одсек за уређење земљишне територије;
 • Одсек за државну границу;

3) Одељење за картографију

 • Одсек за државне карте;
 • Одсек за тематске карте;
 • Одсек за дигиталну штампу и репарацију;

4) Одељење за топографију

 • Одсек за векторске топографске податке ;
 • Одсек за израду дигиталног ортофотоа;
 • Одсек за израду дигиталних висинских модела;
 • Одсек за даљинску детекцију;
 • Група за администрирање топографских података;

5) Центар за геомагнетизам и аерономију „Милутин Миланковић“

 • Одсек за опсерваторијска мерења и испитивања;
 • Одсек за геомагнетски премер;
У Сектору се обављају послови
 • пројектовања, реализације и одржавања просторних, хоризонталних, вертикалних, гравиметријскихи астрономских референтнихмрежа Републике Србије, тригонометријске мреже, мреже нивелмана високе тачности, астрономске и гравиметријске мреже;
 • прикупљања података за потребе одређивања параметара трансформације, одређивања параметара и резидуала за усвојени модел трансформације;
 • дефинисања процедура и поступака за трансформацију премера у нови координатни систем;  
 • пројектовања и унутрашње контроле над реализацијом имплементације новог координатног система, геореференцирање и трансформација података у државни просторни референтни систем;
 • интеграција, контрола и верификација просторног референтног система у апликацијама заснованим на коришћењу геопросторних података;
 • обезбеђење сервиса у имплементацији геопросторних података и просторног референтног система за потребе рада апликација заснованих на коришћењу геопросторних података које примењују органи државне управе и локалне самоуправе;
 • обезбеђење локалних базних сервиса заснованих на примени ГНСС технологије за потребе навигације и праћење возила и машина, контроле реализације ГНСС мерња у поступку одржавања катастра непокетности и катастра водова, одржавање мреже перманентних станица глобалних навигационих сателитских система (ГНСС), контрола над успостављањем мрежа ГНСС перманентних станица;
 • контрола рада успостављених мрежа ГНСС перманентних станица за потребе реализације државног премера;
 • премер, обнављање, обележавање и одржавање граничних ознака и граничне линије на државним границама регионалног и локалног гравиметријског премера;
 • одређивања геоида, дигиталног модела рељефа за потребе основних геодетских радова;
 • израде и одржавања информационог система о основним геодетским радовима као подсистема геодетског
  информационог система;
 • премера, обележавања и одржавања граничне линије и граничних ознака на државним границама;
 • успостављање и одржавање регистра државне границе;
 • контрола квалитета геодетске основе за геодетска мерења за државни и комасациони премер;
 • реализација сложенијих контролних геодетских мерења извршених у поступку државног премера и одржавања катастра, по захтеву надлежне организационе јединице;
 • утврђивање катастарске културе и класе земљишта у поступку одржавања катастра непокретности и контроле над реализацијом радова катастарског класирања, бонитирања земљишта и комасационе процене земљишта;
 • израде техничке документације за извођење топографског премера, припреме и планирања периодичног снимања територије Републике Србије из ваздуха;
 • претходних радова за израду техничке документације за формирање топографско-картографске базе података и државних карата;
 • праћења реализације снимања из ваздуха (аерофотограметријског, LIDAR, и др.);
 • вођења регистра аерофотограметријских и сателитских снимака;
 • обраде фотограметријског материјала;
 • аеротриангулације;
 • израде дигиталног ортофотоа;
 • вођења регистра израђених и оверених ортофотоа;
 • израде и ажурирања висинских модела;
 • вођења регистра израђених висинских модела;
 • прикупљања и контроле векторских топографских података;
 • прикупљања и одржавања основног топографског модела;
 • прикупљања и контроле података за евиденцију о објектима који нису уписани у катастар непокретности и других евиденција о променама на непокретностима;
 • прикупљања података и вођења регистра географских имена;
 • припреме и израде картографског кључа за основну државну карту и друге топографске карте;
 • израде основне државне карте, других топографских карата, прегледних и тематских карата и других картографских публикација;
 • прикупљање и обрада просторних података из различитих извора за потребе НИГП-а, међународних,
  инфраструктурних и пројеката од националног значаја, као и за стручне
  асоцијације (EuroGeographics, UNGEG);
 • просторне и статистичке анализе на основу картографских, топографских, катастарских и других база и евиденција просторних података;
 • израда дигиталних државних и тематских карата и издавање података из картографских база за потребе државних органа и других корисника;
 • поступања по захтевима за издавање сагласности за издавање картографских публикација;
 • обезбеђивања, анализе, и обраде сателитских снимака и ортофотоа израђеног на бази сателитских снимака;
 • развој алгоритма за аутоматску и полуаутоматску обраду сателитских снимака;
 • дефинисању методологије за прикупљање података са сателитских снимака за потребе израде производа даљинске детекције и ажурирања евиденција о променама на непокретностима;
 • израде производа применом метода даљинске детекције;
 • контроле квалитета производа даљинске детекције;
 • контроле квалитета прикупљених сателитских и орторектификованих сателитских снимака;
 • вођења евиденције о орторектификованим сателитским снимцима и производима даљинске детекције;
 • картографске обраде и израде наставних средстава;
 • уредништва и издаваштва;
 • штампе картографских и других производа;
 • израде предлога издавачког плана;
 • архивирања и дистрибуције података који се израђују у оквиру Сектора;
 • вођења регистра о обрађеним, архивираним и дистрибуираним подацима;
 • вођења евиденције о подручјима од посебног значаја за одбрану земље;
 • стандардизације и хармонизације топографскокартографских производа у складу са техничким оквиром НИГП-а, међународним стандардима и INSPIRE спецификацијом података;
 • учешће у развоју, имплементацији и одржавању геодетско-катастарског информационог система
  према дефинисаним принципима;
 • управљања, развоја и одржавање архитектуре и структуре података из надлежности Завода;
 • опсерваторијских мерења и испитивања варијација геомагнетског, геоелектричног и електромагнетског поља
  Земље;
 • проучавања просторних и временских карактеристика магнетског,
  електричног и електромагнетског поља Земље, праћење временских варијација
  тих поља и проучавање њихових узрока;
 • праћења и проучавања стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферских прогноза;
 • електромагнетских испитивања и сондирања на мрежи теренских станица и
  профила;
 • проучавање перманентног магнетског поља Земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и мерења на државној мрежи секуларних станица и геомагнетских тачака, израде одговарајућих геомагнетских карата;
 • проучавање закономерности развоја магнетског поља Земље и геомагнетских појава које претходе земљотресу, као и мерења у сеизмички и тектонски активним подручјима;
 • палеомагнетска и археомагнетска теренска и лабораторијска испитивања;
 • праћења и одређивања еталона и стандарда за рад са опсерваторијским и лабораторијским инструментима и уређајима и вршење баждарења инструмената и уређаја;
 • геомагнетска мерења на аеродромима;
 • израде опсерваторијских Годишњака, извештаја и елабората;
 • размене опсерваторијских и теренских података са међународним институцијама и учешће на развојним пројектима;
 • праћења и примене међународних препорука и стандарда из области геомагнетизма и аерономије;
 • унутрашње контроле над извршеним радовима из делокруга Сектора;
 • директне пословне комуникације и сарадње са унутрашњим организационим јединицама Завода у областима из делокруга Сектора;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешћа у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора;
 • давање стручног мишљења унутрашњим организационим јединицама Завода из делокруга Сектора;
 • израдесредњорочних и годишњих програма радова Сектора;
 • израде плана рада Сектора, праћења његове реализације и извештавања.
Започните разговор са оператером