СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
/content/Vesti/2020/08 Август/ogнјенка.jpg
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 04
 е-пошта
 
 
 
Огњенка Илић, дипл. геод. инж.
Помоћник директора за катастар непокретности
Организационе јединице сектора:

1) Одељење за координацију

2) Одељење за пружање стручне помоћи корисницима услуга Завода;

3) Одељење за управљање геопросторним подацима катастра непокретности

 • Одсек за ажурирање и унапређење квалитета геопросторних података КН;
 • Одсек за дистрибуцију података КН.

4) Одељење за координацију катастра водова;

5) Службе за катастар непокретности

 • Податке о службама за катастар непокретности можете погледати ОВДЕ.

6) Одељења за катастар водова

 • Одсек за катастар водова;
 • Група за издавање и припрему података у бази катастра
  водова.
 • Податке о одељењима за катастар водова можете погледати ОВДЕ.

7) Група за спровођење хитних мера у Службама за катастар непокретности

 У Сектору се обављају стручни и управни послови који се односе на:

 • оснивање, одржавање и обнову катастра непокретности;
 • оснивање и одржавање катастра водова;
 • унапређење квалитета дигиталних катастарских планова и планова катастра водова;
 • издавање копија катастарских планова и планова водова, преписа, извода и уверења из елабората премера и база података катастра непокретности и катастра водова;
 • припрему, контролу и издавање података премера и његовог одржавања геодетским организацијама;
 • контролу, преглед и пријем радова које обављају геодетске организације;
 • координацију, планирање, праћење и унутрашњу контролу над радом Служби за катастар
  непокретности;
 • праћење реализације радова на одржавању и обнови катастра непокретности и оснивању и одржавању катастра водова;
 • израду месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду;
 • сарадњу са надлежним републичким органима;
 • учешће у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора;
 • учешће у изради средњорочног програма радова Завода;
 • израду плана рада Сектора и праћење његове реализације.
Започните разговор са оператером