СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
/content/Vesti/2022/05/Darko V1.png
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 27 01
 е-пошта
 
 
 
Дарко Вучетић, дипл. геод. инж.
Помоћник директора Сектора за развој
Организационе јединице сектора:

1) Одељење за планирање, информисање и сарадњу;

 • Одсек за информисање и сарадњу;
 • Група за Кориснички сервис.

2) Одељење за аналитику и праћење реализације рада;

3) Одељење за процену и вођење вредности непокретности.

 • Одсек за контролу података;
 • Одсек за аналитику тржишта;
 • Одсек за припис вредности.

 У Сектору се обављају послови

 • контроле спровођења и Годишњег плана рада Завода;
 • обављање стручних послова у изради стратешких и других докумената Завода;
 • учешће у изради стручних основа за израду нацрта закона и подзаконских аката из делокруга Завода;
 • израда планова јавног информисања;
 • припрема процедуре комуникације унутар Завода и процедура о протоку информација;
 • припрема и извођење јавних и медијских саопштења у вези са активностима Завода;
 • обављање послова у изради интранета, веб странице, билтена и осталих публикација у надлежности Одељења;
 • праћење, прикупљање и анализа пристиглих примедби и жалби физичких и правних лица на рад унутрашњих јединица и запослених у Заводу;
 • припремање предлога за унапређење рада Корисничког сервиса на основу извршених анализа;
 • израда извештаја из делокруга рада Корисничког сервиса;
 • сарадња са другим организационим јединицама Завода;
 • учешће у припреми и организацији обука за запослене у корисничком сервису;
 • вршење надзора над пројектима везаним за електронску управу и предлагање пројекта у складу са процедуром Методологије управљања пројектима;
 • вршење надзора над предлозима пројеката са техничким захтевима и припрема релевантне пројектне документације;
 • вршење надзора над реализацијом рада Завода на основу месечних, кварталних и
  годишњих извештаја;
 • планирање мера за побољшање квалитета прикупљених података на основу анализираних база;
 • контролисање развоја компоненти система масовне процене вредности непокретности, за прикупљање података за обраду, за израду модела и за припис вредности;
 • учешће у имплементацији система масовне процене за потребе опорезивања непокретности;
 • праћење, анализирање и проучавање закона и других прописа у вези са масовном
  проценом вредности непокретности;
 • израда стручних анализа и предлагање мера на побољшању ефикасности квалитета регистра цена непокретности, као и јавног увида;
 • праћење реализације услуга из регистра цена непокретности;
 • идентификовање и формулисање параметара за одржавање система регистра
  цена непокретности (РЦН);
 • контрола и надзирање спровођења радних процеса над појединачним подтржиштима непокретности, идентификовање и формулисање извештаја за појединачна подтржишта непокретности;
 • усмеравање процеса израде статистичке верификације за појединачна подтржишта непокретности;
 • координација усклађивања предложеног модела процене вредности непокретности са јединицама локалне самоуправе и другим државним органима на изградњи система масовне процене вредности 
  непокретности;
 • предлагање мера за побошање квалитета модела процене
  вредности подтржишта земљишта.
Започните разговор са оператером