СЕКТОР ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ
/content/Vesti/2020/08 Август/SDj-1 copy.png
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 03
 е-пошта

 

 

 

Саша Ђуровић, дипл. геод. инж.

Помоћник директора Сектора за надзор и контролу

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за стручни, управни и инспекцијски надзор;

 • Одсек за стручни надзор над катастром непокретности и водова;
 • Одсек за управни надзор над катастром непокретности и
  водова;
 • Одсек за инспекцијски надзор;

2) Одељење за стручни надзор над катастарским и
комасационим премером;

 • Одсек за стручни надзор и контролу из области комасационог и катастарског премера;
 • Група за праћење пројеката и издавање података.

3) Одсек за праћење пројеката од државног значаја;

4) Јединица за стандардизацију пословних процеса рада;

У Сектору се обављају послови
 • надзор над оснивањем и обновом катастра непокретности и водова;
 • надзор и контрола над одржавањем катастра непокретности и водова;
 • надзор над формирањем и одржавањем база података катастра непокретности и водова;
 • стављање базе података катастра непокретности у службену употребу;
 • израда решења о стављању у службену употребу базе података дигиталног катастарског плана;
 • израда решења о оснивању/обнови катастра непокретности;
 • пружање стручне помоћи унутрашњим јединицама Завода;
 • поступање по захтевима судова, полиције, тужилаштва и других државних органа и организација и давање мишљења о законитости рада других унутрашњих јединица Завода;
 • израда програма комасације, идејних и главних пројеката;
 • стручна контрола идејних пројеката;
 • техничка контрола главних пројеката;
 • инспекцијски надзор над радом геодетских организација и служби за катастар непокретности;
 • израда контролних листи за надзор над радом геодетских организација и служби за катастар непокретности;
 • припрема плана редовног надзора над радом служби за катастар непокретности;
 • припрема годишњег и месечног плана надзора над радом геодетских организација и служби за катастар непокретности;
 • припрема аката у вези са инспекцијским надзором, регистрацијом и контролом регистрације геодетских
  организација;
 • вођење Регистра лиценци геодетских организација и Регистра геодетских лиценци;
 • издавање геодетских лиценци;
 • израда предлога о покретању дисциплинског и прекршајног поступка;
 • давање предлога о доношењу решења о забрани извођења радова геодетској организацији и давање предлога за одузимање лиценце;
 • пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи код примене прописа запосленима у надзираним субјектима;
 • припрема расписа;
 • контрола квалитета и примене прописа у изведеним геодетским радовима из области катастарског и комасационог премера;
 • стручни надзор над извођењем геодетско-техничких радова из области катастарског и комасационог премера;
 • контрола техничке документације (главни пројекат и елаборат геодетскотехничких радова у области катастарског и комасационог премера);
 • прикупљање техничке документације и припрема одлука о промени граница катастарских општина;
 • преузимање, контрола и израда извештаја о извршеној контроли и квалитету података добијених од организационих јединица Завода надлежних за послове издавања података по захтеву јединице локалне самоуправе за потребе комасационог и катастарског премера;
 • достављање података јединицама локалне самоуправе путем дигиталних медија или сервиса;
 • израда записника о примопредаји;
 • прикупљање података о планираним пројектима комасације; 
 • креирање базе података за потребе праћења пројеката комасације;
 • ажурирање података у бази на основу спроведеног стручног надзора над реализацијом
  комасације;
 • праћење динамике реализације пројеката комасације на основу уговора закључених између јединице локалне самоуправе и извођача геодетскотехничких радова;
 • креирање упита и израда извештаја;
 • припрема података за публиковање на геопорталу;
 • праћење реализације пројеката од државног значаја;
 • учешће у радним групама у вези са праћењем реализације пројеката од државног значаја;
 • израда записника и извештаја;
 • припрема мишљења на предложене акте радних група формираних на нивоу Града и Републике у вези са плановима и програмима и извештавање о предузетим активностима;
 • пружање стручне помоћи у решавању првостепених предмета;
 • припрема налога/хитних мера за поступање Служби по предметима у оквиру локације
  пројеката од државног значаја;
 • припрема ургенција за решавање другостепених предмета у оквиру локације пројеката од државног значаја;
 • сагласност на дефинисане пословне процесе, матрице одговорности према систематизованим радним местима и листе за самовредновање у свим организационим јединицама РГЗ-а;
 • контрола и оцена спровођења пословних процеса у организационим јединицама РГЗ-а и израда извештаја са предлогом мера за корекцију пословних процеса;
 • контрола и оцена поступања према дефинисаној матрици одговорности у свим организационим јединицама РГЗ-а и израда извештаја са предлогом мера за корекцију матрице;
 • контрола процеса самовредновања у свим организационим јединицама РГЗ-а и израда годишњег извештаја;
 • дефинисање стратешког оквира за праћење квалитета у РГЗ-у;
 • утврђивање политике развоја контроле квалитета, утврђивање плана и програма развоја процеса контроле
  квалитета;
 • дефинисање листе приоритета деловања РГЗ-а у обезбеђењу квалитета пословних процеса у складу са дефинисаним стратешким оквиром;
 • успостављање и развој система за управљање квалитетом;
 • континуирано праћење целокупног процеса рада и организовања и предлагање мера за отклањање неусаглашености;
 • публиковање резултата вредновања квалитета, промоција и изградња културе квалитета;
 • обука у области контроле и унапређења квалитета рада и квалитета организовања;
 • сарадња са другим организационим јединицама Завода и другим државним органима у пословима који су у делокругу рада Сектора;
 • припрема стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора;
 • извештавање о раду Сектора;
 • други послови по налогу непосредног руководиоца.
Започните разговор са оператером