ДМТ ГРИДА 10m

Дигитални модел терена грида 10m са преломним линијама, средње квадратне грешке висина 0.8m, израђен је на основу података аерофотограметријског снимања 2007-2010 резолуције 20cm.