ДМТ ГРИДА 1m

На основу података LiDAR снимања за плавно подручје реке Тисе (~2920km2) извршеног 2012.године у оквиру Пројекта успоставаљања Националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију  Републике Србије - IGIS Пројекат, РГЗ је израдио високо прецизни дигитални модел терена грида 1m, средње висинске тачности 0.07m.

Ласерско скенирање из ваздуха обављено је Leica ALS70 уређајем. Густина прикупљених тачака у надиру приликом реализације ласерског скенирања је 2.3 тачке/m2, док растојање између прикупљених тачака у правцу линије лета и у правцу управном на линију лета износи 0.60, односно 0.70m, чиме је обезбеђена адекватна густина и хомогеност у распореду прикупљених тачака за потребе израде високопрецизног дигиталног модела терена грида 1m. Параметри геореференцирања високопрецизног ДМТ-а за плавно подручје реке Тисе одређени су параметрима референтног система у равни пројекције за Републику Србију (SRB_ETRS89/UTM), а висине су изражене у односу на званични квазигеоид Републике Србије као вертикалну референтну површ.

Високопрецизни ДМТ плавног подручја реке Тисе примарно се користи за дефинисање зона угрожености од поплава и планирање активности на пољу заштите угрожених зона, од стране надлежних институција на државном и локалном нивоу.


            DMTslika3.jpg


DMTslika4.jpg
Скица снимљеног подручја