ДМТ ГРИДА 5m

Дигитални модел терена грида 5m са преломним линијама, средње квадратне грешке висина 0.4m, израђен је на основу података аерофотограметријског снимања резолуције 10cm. На основу података аерофотограмтријског снимања из епохе 2011-2013 ажурира се ДМТ добијен на основу података аерофотограмтријског снимања 2007-2010.