ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Приказ дигиталног ортофотоа на националном геопорталу геоСрбија доступан је ОВДЕ.

Дигитални ортофото (ДОФ) је геореференцирана дигитална слика дела површи земље одређених димензија која има карактеристике ортогоналне пројекције, добијена поступком орторектификације дигиталних аерофотограметријских снимака, дигиталних сателитских снимака или снимака добијених осталим методама даљинске детекције.

DOF_slika1.jpg

Дигитални ортофото је дигитална топографска подлога која поседује све информације регистроване на снимку од кога се израђује (далеко више информација у односу на класичне топографске планове или карте) али и све мерне особине топографских планова и карата одговарајућег нивоа детаљности. 

Технологија израде ортофото мозаика односно дигиталног ортофотоа представља један од најекономичнијих и најефикаснијих начина да се дође до ажурних топографских подлога. Дигитални ортофото је производ премера методом даљинске детекције која обезбеђује брзо и масовно прикупљање геопросторних података и даје приказ топографије снимљеног подручја. Избором одговарајуће величине пиксела на терену обезбеђује се ниво детаљности и тачност која се захтева за конкретне намене.

У ГИС оријентисаном окружењу могу се комбиновати са другим врстама просторних података због чега су погодни за коришћење приликом просторних и статистичких анализа и представљају једноставно и практично решење за превазилажење недостатака неажурних подлога и брзу евиденцију просторних података.

Дигитални ортофото је производ чијом применом је омогућена адекватна имплементација многих развојних пројеката на националном , регионалном и локалном нивоу у области планирања и изградње, пољопривреди, заштити животне средине, процесима приватизације, успостављању информационих система, управљању у кризним ситуацијама, за потребе одбране и многим другим, и представља основ за сваку врсту послова за које су ажурни подаци о простору од изузетне важности.

Републички геодетски завод располаже подацима дигиталног ортофотоа добијеног из аерофотограметријског снимања из епоха 2007-2010 и 2011-2013. Аерофотограметријско снимање 2007-2010. реализовано је површинским сензорима Vexcel UCX и UCXp, у оквиру CARDS програма Европске уније. Реализација аерофотограметријског снимања 2011-2013. извршена је површинским сензорима Vexcel UCX и UCXp и линијским сензором Leica ADS80 у оквиру Пројекта успостављања Националне инфраструктуре геопросторних података и Центра за даљинску детекцију Републике Србије - IGIS Пројекат.

DOF_slika2CARDS.jpg

Праћење промена


Дигитални ортофото на основу података аерофотограметријског снимања за подручје Републике Србије израђује се у резолуцији 10 cm, 20 cm и 40 cm.

Издавање ортофотоа регулисано је у складу с  правилником којим се уређује висина таксе за услуге које пружа Републички геодетски завод.