ВОДОВИ

Тематска целина Водови обухвата надземне објекте инфраструктуре комуналних мрежа (пренос електричне енергије, водовод, нафтовод, гасовод, топловод и турбинске цеви). Прикупља се средишња линија вода и то ван насеља и индустријских постројења. Стуб далековода се прикупља као тачка и то стубови далековода напона 35 kV и вишег. Извори података који се користе при прикупљању су: стереомодел, теренска дешифрација и верификација и постојећи планови и карте и прегледна карта електроенергетских објеката. Подаци о водовима се прикупљају према моделу података дефинисаном у складу са техничком спецификацијом за имплементацију INSPIRЕ директиве.

/content/Datoteke/topografski proizvodi/Водови.jpg
Приказ тематске целине Водови