ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

По Закону о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10,65/13, 15/15-одлука УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење), делокруг Републичког геодетског завода су геодетски радови и послови државне управе који се односе на топографски премер, топографско-картографску делатност и даљинску детекцију. Подаци топографског премера и подаци из других извора воде се у топографско-картографској бази података. За потребе ажурирања топографско-картографске базе података врши се периодично снимање из ваздуха територије Републике Србије и прикупљање података другим методама и поступцима. 
Топографски производи које прикупља и израђује Сектор за топографију и картографију су: сателитски снимци, аерофотограметријски снимци, дигитални ортофото, дигитални модел терена, основни топографски модел, државне карте и производи даљинске детекције. 
На основу лиценцног споразума Framework Licence Agreement (FLA) Републички геодетски завод израђује и ажурира EuroGeographics производе: EuroBoundaryMap, EuroGlobalMap и EuroRegionalMap.

Започните разговор са оператером