О ПРОЈЕКТУ
Пројекат: ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Републички геодетски завод и USAID потписали су 28.02.2014. године Меморандум о разумевању.

Пројекат започиње практично тада када су директор USAID пројекта за боље услове пословања и директор Републичког геодетског завода потписали Меморандум о разумевању, којим ће значајно бити унапређена сарадња ове две институције.

USAID и РГЗ су се сагласили да постоји потреба за бољим спровођењем закона и прописа који се односе на уређење простора и издавање грађевинских дозвола и да је потребно уложити додатне напоре у побољшање услова за лакше пословање, како би се привукла већа улагања.

У том тренутку у складу са нацртом закона о планирању, пројектовању и изградњи надлежност РГЗ-а биће вођење регистра урбанистичких планова.

Кроз овај пројекат планирано је да се изради апликација која ће омогућити инвеститорима преглед да ли је на некој локацији могућа градња и шта је предвиђено да се гради.

Потписници овог споразума изразили су велико задовољство што ће овај пројекат омогућити објављивање урбанистичких планова на интернету и њихову доступност не само домаћим и страним инвеститорима већ и нашој јавности.

Законом о планирању и изградњи у члану 43. предвиђено је да се сви плански документи који се доносе у складу са Законом евидентирају у Централном регистру планских докумената (Регистар) и да ће тај Регистар водити Републички геодетски завод.

Сви плански документи, евидентирани у Регистру, доступни су заинтересованим лицима у електронском облику, путем Интернета.

Важно је напоменути да у оквиру Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) могу бити доступни графички делови планских докумената и метаподаци који описују основне карактеристике скупа података о планским документима. У Регистру се чувају текстуални и графички делови планских докумената, док се преко wеб сервиса може обезбедити приказ графичког дела преко геопортала (www.geosrbija.rs). Ово значи да је геопортал додатно средство за претраживање и увид графичког дела планских докумената.

Пошто геопортал обезбеђује интероперабилност дистрибуираних просторних података из различитих институција од великог је значаја могућност преклапања садржаја просторних и урбанистичких планова са другим расположивим геинформацијама у циљу оптималног управљања животном средином.

Тендером који је организовао УСАИД одабран је извођач са задатком да изради софтверско решење које ће омогућити ефикасно формирање и лако коришћење Централног регистра планских докумената. Одабрана је компанија Оса рачунарски инжењеринг која је успешно одговорила на постављене задатке.

Да би се сви постављени циљеви и захтеви испунили, усвојена је софтверска технолошка платформа која обезбеђује да се у оквиру јединственог система обављају пословно-документациони процеси везани за формирање и одржавање Централног регистра планских документа.

Усвојена софтверска платформа је комбинација система за управљање документима и пословним процесима (DMS /WfMS – Document Management/Workflow Management System), и система за управљање информацијама о просторним објектима (GIS – Geographic Information System), који раде над јединственом базом података способном за управљање различитим врстама података, међу којима су и геометријски подаци о објектима у простору (координате и везе међу њима).

Започните разговор са оператером