ЈЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Јединственој евиденцији стамбених заједница можете приступити ОВДЕ

Законом о становању и одржавању зграда по први пут је успостављен јединствен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама (а многе општине овакву евиденцију нису ни имале, односно само 40% општина је имало неки вид евиденције стамбених зграда). Увођењем ефикасног система управљања, стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза као правно лице у пуном правном промету. Стога је било потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Кроз wеб-апликацију коју је за потребе Регистра развио Републички геодетски завод омогућена је лака и једноставна регистрација стамбених заједница.  

Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности.
Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије.

Регистар садржи следеће податке који се региструју, односно евидентирају и објављују:

  1. пословно име и адресу стамбене заједнице;
  2. податке о броју посебних делова зграде (број станова, гаража ван зграде на катастарској парцели на којој је зграда изграђена, гаражних места, гаражних боксова, паркинг места и пословних простора);
  3. идентификационе податке о управнику, и то за домаће физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне исправе;
  4. идентификационе податке о професионалном управнику и организатору професионалног управљања, и то за физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне исправе, а за правно лице: пословно име, адресу седишта, матични број и ПИБ;
  5. матични број стамбене заједнице;
  6. ПИБ стамбене заједнице;
  7. број текућег рачуна стамбене заједнице и контакт подаци (број телефона и електронска адреса за пријем поште, односно е-адреса);
  8. друге податке у складу са законом и актом о регистру.

У Регистар се врше упис, промена и брисање података и докумената који су предмет регистрације и евиденције, у складу са законом и актом о Регистру.
Регистрација стамбених заједница је успостављена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а Решења о регистрацији стамбених заједница јавно су доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

 

/content/pages/registri-rgz-a/Jedinstveni registar stambenih zajednica/zgrade-1.jpg

                ЈЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

/content/pages/registri-rgz-a/Jedinstveni registar stambenih zajednica/statistika.png

СТАТИСТИКА РЕГИСТРОВАНИХ СТ: ЗАЈЕДНИЦА НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ

/content/pages/registri-rgz-a/Jedinstveni registar stambenih zajednica/zgrade-2.jpg

                           СТАНОВАЊЕ МГСИ