РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА

Подаци из Регистра географских имена могу се видети ОВДЕ.

Регистар географских имена користи Комисија за стандардизацију географских имена Владе Републике Србије при процесу стандардизације топонима. 

Регистар географских имена јесте основни и јавни регистар о географским именима насељених места и просторних објеката са подацима о њиховом геопросторном положају, класификацији и осталим атрибутима и води се у складу са резолуцијама које се доносе у оквиру Групе стручњака за географска имена Уједињених нација (UNGEGN) и INSPIRE директивом.

Формирање РГИ у складу је са Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС и 96/15). Републички геодетски завод је надлежан за израду и одржавање Регистра географских имена.

Синоним за географско име јесте топоним. Топоним представља властито географско име, име неког места или другог географског појма.

Регистар географских имена садржи следеће податке:

  • Имена просторних објеката на српском језику;
  • Тачне исписе и изговоре значајнијих топонима на шест службених језика Уједињених нација;
  • Идентификаторе који једнозначно одређују просторни објекат ради повезивања података у оквиру регистра;
  • Податке о изворима који су коришћени при прикупљању података;
  • Опсег размера у којима се приказују поједини топоними;
  • Име административне јединице на које топоними падају у целости;
  • Геометрију приказа за тачкасте, линијске и површинске објекте на које се односе географска имена.

Регистар географских имена садржи имена насељених места, административних јединица, зграда, хидрографских објеката, саобраћајних објеката, рељефних облика, предела и потеса, објеката земљишног покривача, заштићених подручја и осталих просторних објеката.

Као извор података при изради Регистра географских имена коришћене су топографске карте у размерама 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 и 1 : 200 000, Регистар просторних јединица и други извори.

Регистар географских имена има својство службеног регистра и садржи топониме које су у службеној употреби у Републици Србији, како на српском језику, тако и на језицима националних мањина (за насељена места у оним јединицама локалних самоуправа где је то предвиђено законом). Како је Регистар географских имена референтна база, сва физичка и правна лица дужна су да при коришћењу географских имена у службеним препискама и електронским и штампаним публикацијама које садрже имена просторних објеката користе управо имена која су наведена у Регистру географских имена.

Ажурирање података у Регистру географских имена врши Републички геодетски завод. Подаци се чувају и одржавају у PostgreSQL бази података са PostGIS компонентом, а ажурирање се врши у складу са потребама.

Податке из Регистра географских имена издаје Републички геодетски завод, а подаци су расположиви за преузимање у *.txt и Shapefile форматима.

Сви субјекти у Републици Србији који користе географска имена, морају да користе стандардизована географска имена из Регистра географких имена.

 

/content/pages/registri-rgz-a/registar-geografskih-imena/Primer iz RGI.JPG

Пример исписа географских имена