ЖАЛБЕ НА ПРВОСТЕПЕНА РЕШЕЊА

Другостепени орган за област катастра непокретности и катастра водова се налази у седишту Републичког геодетског завода у Београду, Булевар Војводе Мишића 39, и његова надлежност је да поступа и одлучује по жалбама на решења свих локалних служби за катастар непокретности у Републици Србији.

Према подацима из 2016. године, дневно пристиже 45 жалби у просеку. Од стране претходног другостепеног органа преузето је преко 26000 нерешених предмета.

Подносиоци у жалбама износе у ком погледу су незадовољни донетим решењем службе за катастар непокретности. Најчешћи разлози жалбе су тврдње да исправа која је основ уписа није подобна за упис, да исправа која је основ уписа није правилно или није у целости спроведена, да је упис у супротности са одређеном законском одредбом, да се стање из ожалбеног решења не слаже са стварним стањем, да странкама није омогућено учешће у поступку итд. 

Према важећим прописима о управном поступку, другостепени орган се у својој одлуци о жалби мора изјаснити о свим наводима жалбе. Ово правило важи без обзира на основаност жалбених навода, њихову опширност и везу са конкретним ожалбеним решењем.

У једном броју премета, постоје две или више жалби различитих лица на исто решење.

Рад на другостепеним предметима, поред прописа о управном поступку и катастру непокретности, захтева од извршиоца познавање и примену прописа из различитих области права: прописи о хипотеци, извршењу, стечају, јавној својини, грађевинском земљишту, планирању и изградњи, пољопривредном земљишту, шумском земљишту, водном земљишту, озакоњењу,  пореском поступку итд. При томе, имајући у виду да управни поступци у којима се одлучује о жалби проистичу из различитих временских периода, а да су у наведеним областима релативно честе измене прописа, другостепени орган у сваком предмету мора водити рачуна и о тзв. темпоралној дејству закона, тј. о томе коју верзију прописа примењује на конкретан случај у зависности од правила конкретног закона.

Одлуке другостепеног органа су предмет судске контроле: Управни суд Републике Србије у управном спору одлучује о правилности другостепених решења. 

Изнете чињенице јасно говоре зашто се рад на другостепеним предметима у области катастра непокретности сматра најсложенијим видом правних послова у систему државне управе Републике Србије.