АРХИВ

1927. године основан је Завод за умножавање катастарских планова ради одржавања катастра, чији делокруг рада је обухватао креирање и чување катастарских планова и карата. „Геокарта“, основана 1. 8. 1947, наследила је послове и делокруг рада Завода.


Одељење Архива у данашњем организационом облику наставља традицију „Геокарте“ и Завода.


19. 11. 1991. основано је одељење Архива техничке документације, државног премера, планова и карата у оквиру Републичког геодетског завода чији је задатак био чување документације која је настајала у оквиру тадашњег Републичког геодетског завода.


1. 10. 2009. „Геокарта“ је припојена Републичком геодетском заводу. У оквиру архивске грађе „Геокарте“ преузета је библиотека и комплетна архива са свим припадајућим документима.


31. 12. 2010. основани су одсеци Аналогног и Дигиталног Архива у оквиру одељења Архива, које и данас постоје.


У Одељењу Архива се данас обављају следећи послови:
•    вођења евиденције и чувања техничке документације премера, планова, карата и збирке исправа у аналогном и дигиталном облику;
•    конверзије аналогне документације Завода у растерски облик системом дигиталног архива (ДА);
•    одржавање централне базе ДА и дистрибуција локалних база Службама;
•    вођења евиденције о скенираним плановима;
•    предаје елабората премера и катастра непокретности Службама на редовно одржавање;
•    издавања података ДА и коришћења података техничке документације премера у аналогном и дигиталном облику;
•    учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Одељења.

 

 

Започните разговор са оператером