еКАТАСТАР - еШАЛТЕР

Обвезници службене доставе исправа, односно органи јавне управе и други органи и организације који у вршењу јавних овлашћења доносе одлуке које представљају основ за упис у катастар непокретности, достављају путем е-Шалтера извршне одлуке и друга акта која представљају подобан правни основ за упис у катастар непокретности. 

Републички геодетски завод унапредио је пословни процес подношења захтева и доставе исправа за упис у катастар непокретности и катастар водова увођењем информационог система е-Шалтер.

Корисници еШалтера и обвезници службене доставе могу приступити ОВДЕ.

За добијање приступа еШалтеру потребно је да се упути захтев на е-адресу esalter@rgz.gov.rs са именом, презименом и личном е-адресом лица која ће приступати систему.

Увођењем овог информационог система аутоматизује се део активности у пословном процесу, повећава ефикасност у обради захтева и смањује потреба за посетом службама катастра непокретности. 
еШалтер корисницима омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем поднесу захтев и изврше неопходну комуникацију. На располагању корисници услуга имају увид у комплетну историју комуникације (размењених порука и докумената), поднетих и обрађених захтева, као и увид у тренутни статус обраде предмета.

Овим сервисом Пореска управа, Локална пореска администрација и предузећа месно надлежа за обједињену наплату комуналних услуга преузимају јавнобележничке исправе (и пореске пријаве) у складу за Законом о поступку уписа у катастар непокретности и катастар водова. 

Геодетске организације преко еШалтера обављају електронску комуникацију са Републичким геодетским заводом и његовим ужим организационим јединицама у складу са Законом о поступку уписа у КН и КВ и Законом о државном премеру и катастру.

За више информација посетите – upisnepokretnosti.rs

Упутство за обвезнике службене доставе и кориснике еШалтер
Упутство за Јединице локалних самоуправа
Упутство за Пореску управу и ЛПА – претрага исправа
Упутство за Геодетске организације
 
Упутство за банке

 

Упутство за адвокатске канцеларије
Упутство за посреднике у промету и закупу непокретности
Упутство за лиценциране проценитеље
Започните разговор са оператером