еКАТАСТАР

Сервиси еКатастра:


База података представља централну базу података катастра непокретности у Републици Србији и формирана је преузимањем податка који се одржавају у службама за катастар непокретности Републичког геодетског завода. Базу података је могуће претраживати преко броја парцеле у оквиру општине и катастарске општине односно и преко адресе непокретности (улица и кућни број у оквиру општине). О непокретностима је могуће добити само основне информације о непокретности и основне информације о имаоцима права (име и презиме односно назив правног субјекта). Није могуће претраживати податке по матичним бројевима имаоца права, нити се ова информација приказује код прегледа података (поштовање начела Закона о заштити података о личности). Основни циљ јесте да се омогући грађанима и правним субјектима да изврше увид у податке о непокретностима и да се смањити притисак на шалтер служби за катастар непокретности.

Избором странице са именом сервиса која Вам је потребан наћи ћете детаљнија упуства за коришћење сервиса.