ГЕОМАГНЕТСКА МЕРЕЊА И АЕРОНОМИЈА

У геомагнетизму и аерономији изводе се следеће услуге:
-    Геомагнетска, геоелектромагнетска и аерономска мерења и испитивања;
-    Дневне опсерваторијске геомагнетске, геоелектричне и јоносферске варијације (магнетограми, магнето-телурограми, јонограми);
-    Електромагнетска теренска мерења и испитивања;
-    Палеомагнетска лабораторијска и теренска мерења и испитивања;
-    Сеизмомагнетска мерења и испитивања;
-    Баждарење инструмената и уређаја за геомагнетска и електромагнетска мерења;
-    Геомагнетска мерења на аеродрому.

Геомагнетизам и аерономија су наведени као једна од делатности које се изводе у Републичком геодетском заводу.

1.  У ЗАКОНУ О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ, Геомагнетизам и аерономија су наведени као једна од делатности које се изводе у Републичком геодетском заводу.
Геомагнетизам и електромагнетизам су научне области у којима се применом различитих метода снимања, регистровања и мерења, проучавају промене вектора магнетског и електромагнетског поља Земље, у временском домену и у простору, односно на опсерваторијама и референтним станицама, на мрежи секуларних станица, тачака и профила.

Аерономија је научна област која обухвата различите експерименталне методе снимања, регистровања и праћење стања, процеса и појава, као и проучавање промена физичких параметара јоносфере и магнетосфере Земље.

У области геомагнетизма и аерономије изводе се и развијају методе опсерваторијских, лабораторијских и теренских мерења и испитивања, и примењују се методе геомагнетског, сеизмомагнетског и геоелектромагнетског премера.

У Одељењу за геомагнетизам и аерономију, изводе се програми, активности и геофизички радови у две организоване и опремљене опсерваторије, једној лабораторији и једној служби.

Активности:

На Геомагнетској опсерваторији Гроцка – ГМО (ГЦК) изводе се непрекидне секундне регистрације варијација и апсолутна и базна мерења компонента геомагнеског поља. Од 2005. године Геомагнетска опсерваторија Гроцка (ГЦК) је пуноправни члан INTERMAGNET-а (Мреже светских геомагнетских опсерваторија).

Сертификат о чланству садржи име, код и адресу Опсерваторије: Геомагнетска опсерваторија Гроцка (ГЦК), 11306 Гроцка, Београд, Република Србија

На Опсерваторији за геоелектромагнетизам и аерономију изводе се опсерваторијска и теренска геоелектрична и електромагнетска мерења и испитивања. На Јоносферској станици применом методе вертикалног сондирања (јоносонде ДС-4Д) изводе се дигиталне регистрације/снимања јоносферских параметара (регистрације јонограма) и посматрање промена магнетосферских параметара (регистрације сонограма).

Геомагнетски премер садржи различите категорије геомагнетских мерења, посматрање и проучавање промена вектора геомагнетског поља за одређене епохе (односно године) на целокупној државној територији.

Метода геомагнетског премера обухвата трокомпонентна апсолутна и базна геомагнетска мерења, регистрације дневних варијација и периодична поновљена геомагнетска мерења на секуларним станицама, референтним тачкама и мрежи геомагнетских тачака I и II реда.

Одељење за геомагнетизам и аерономију је активни члан асоцијације МagNete - Европске асоцијације за периодична теренска геомагнетска мерења. Сеизмомагнетски премер се изводи на мрежи материјализованих тачака, и на пројектованим профилима који су распоређени у сеизмички активним подручјима на државној територији Републике Србије. Геоелектромагнетски премер се изводи на мрежи мерних тачака, станица и профила које су пројектоване и распоређене на државној територији Републике Србије.

Палеомагнетским испитивањима добијају се палеомагнетски подаци који представљају мерене вредности палеодеклинације, палеоинклинације и палеоинтензитета, као и мерене вредности магнетских својстава узорака.

/content/Datoteke/topografski proizvodi/Aerofotogrametriski Snimci/clip_image002.jpg /content/Datoteke/topografski proizvodi/clip_image002.jpg /content/Datoteke/topografski proizvodi/aeronomija3.jpg

Слика 1. Конфигурација аутоматског опсерваторијског система са FGE трокомпонентним флукс-гејт магнетометром и DIMARK аквизиционом јединицом (горе)

Инсталација FGE трокомпонентног флукс-гејт магнетометра и пппротонског магнетометра GSM-19 за мерење тоталног интензитета геомагнетског поља
Локација: Геомагнетска опсерваторија Гроцка (ГЦК)

 

 

/content/Datoteke/topografski proizvodi/aeronomija4.jpg /content/Datoteke/topografski proizvodi/aeronomija5.jpg

Слика 2. MAGSON флукс-гејт магнетометар за геоелектромагнетска мерења

 

/content/Datoteke/topografski proizvodi/aeronomija6.JPG

              Слика 3. Конфигурација аутоматске DIGISONDE 4D која је инсталирана на Јоносферској станици у Гроцкој (горе ) и јонограм – регистрације часовних промена јоносферских параметара (доле)

 

/content/Datoteke/topografski proizvodi/aeronomija7.JPG

Слика 4. Расподела дневних вредности X, Y, Z, i F компоненте геомагнетског поља на Геомагнетској опсерваторији Гроцка (ГЦК) у 2016. години

 

 

/content/Datoteke/topografski proizvodi/aeronomija8.JPG

Слика 5. Јонограм – регистрација часовних промена јоносферских параметара
Датум: 19. Мај 2017. године; Локација: Јоносферска станица у Гроцкој

 

 

Основни документи:

1. У ЗАКОНУ О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ, Геомагнетизам и аерономија су наведени као једна од делатности које се изводе у Републичком геодетском заводу.

У ПРАВИЛНИКУ О МЕТОДАМА РАДА У ОБЛАСТИ ГЕОМАГНЕТИЗМА И АЕРОНОМИЈЕ(„Службени гласник РС“, Бр.17/2017) приказане су опсерваторијске методе мерења и испитивања.
(http://www.rgz.gov.rs/web_preuzimanje_datotetka.asp?FileID=2532)

У Правилнику о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („“Службени гласник РС“, бр.110/2016) приказани су геофизички радови и услуге у области Геомагнетизма и аерономије.
http://www.rgz.gov.rs/web_preuzimanje_datotetka.asp?FileID=2423

Пратећа документа:
Национална стратегија одрживог развоја
http://www.zurbnis.rs/zakoni/Nacionalna strategija odrzivog razvoja.pdf
Стратегија развоја електронских комуникација од 2010 до 2020. године
http://mtt.gov.rs/download/3/Strategija razvoja elektronskih komunikacija u RS 2010-2020.pdf

Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008-2015. године
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/Strategijatransport_cir.pdf

Закон о заштити животне средине
http://www.fb.bg.ac.rs/download/Download/Zakon o zivot.sredini.pdf

Закон о заштити од нејонизујућег зрачења
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_nejonizujucih_zracenja.html

Закон о заштити од елементарних и других непогода
http://www.vatroival.com/doc/propisi/OZR/Zakon o zaštiti od elementarnih i drugih vecih nepogoda.pdf

 

Корисници података:

Делатности и радови у области Геомагнетизма и аерономије увек су били део националне стратегије одрживог развоја. То су специфична и посебна опсерваторијска непрекидна мерења и регистрације промена геомагнетског и геоелектромагнетског поља, параметара магнетосфере и јоносфере Земље, а резултате тих мерења користе многобројне државне институције и органи.
Међу најзначајнијим су Министарство одбране, Војска Србије, Војно-Географски Институт у Београду (ВГИ), Министарство унутрашњих послова, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство телекомуникација, Министарство за заштиту животне средине, Министарство рударства и енергетике, Универзитет у Београду, Рударско Геолошки факултет у Београду, Машински факултет у Београду, Природно-математички факултет у Београду, Институт за метеорологију, Географски факултет у Београду, САНУ-Географски институт “Јован Цвијић“ у Београду.

Поједини државни сектори и ресори који се баве заштитом животне средине, управљањем ризицима, и елементарним непогодама (државне институције, агенције, центри), националне и међународне компаније које се баве истраживањима лежишта минералних сировина (Рио Тинто, Рио Сава, Ц.Е.Е.,), као и неколико посебних организација (ХМЗС-Хидро Метеоролошки Завод Србије, СЗС-Сеизмолошки завод Србије, ГЗС-Геолошки завод Србије, Републички Завод за заштиту животне средине, Агенција за заштита животне средине, Ваздухопловне компаниј, Службе/агенције за контролу лета, итд.).