ИЗДАВАЊЕ ГЕОДЕТСКЕ ЛИЦЕНЦЕ - ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лиценцу за рад и геодетску лиценцу издаје Републички геодетски завод, решењем, а на основу Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 -Одлука УС РС и 96/2015), у даљем тексту Закон, Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 18/2016), Правилника о лиценци за рад и геодетској лиценци ("Службени гласник РС", бр. 33/2010) и Правилника о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад и геодетској лиценци ("Службени гласник РС", бр. 2/2015),  у даљем тексту Правилник.

Републички геодетски завод издаје геодетске лиценце првог и другог реда. Геодетске лиценце првог и другог реда су личне лиценце које могу стећи лица геодетске струке која испуњавају услове прописане одредбама члана 15. Закона (погледати услови за издавање геодетске лиценце)

Лицу коме је издата геодетска лиценца издаје се печат.

Лице са геодетском лиценцом може користити печат, ако је запослено у геодетској организацији са пуним радним временом

  1. Геодетска лиценца првог реда омогућује обављање послова одговорног пројектанта, руковођења и стручног надзора над извођењем геодетских радова за које је Законом предвиђена израда главног пројекта, извођења тих радова, као и израде пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

Лице са геодетском лиценцом првог реда може обављати и послове за које је  Законом предвиђена геодетска лиценца другог реда.

  1. Геодетска лиценца другог реда омогућује обављање геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.
     
ПРИМЕРИ
Започните разговор са оператером