ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА РАД ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА - ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лиценцу за рад и геодетску лиценцу издаје Републички геодетски завод, решењем, а на основу Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 -Одлука УС РС и 96/2015), у даљем тексту Закон, Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 18/2016), Правилника о лиценци за рад и геодетској лиценци ("Службени гласник РС", бр. 33/2010) и Правилника о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад и геодетској лиценци ("Службени гласник РС", бр. 2/2015),  у даљем тексту Правилник.
 

ВРСТЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАД

Лиценца за рад издаје се геодетској организацији за обављање следећих геодетских радова:

1) израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;

2) извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта;

3) извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова;

4) израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат;

5) израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;

6) реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања;

7) катастарско класирање, бонитирање и комасациона процена земљишта.

  • Правном лицу које је корисник буџетских средстава и јавном предузећу, може се издати лиценца за рад за наведене геодетске радове (1-7), које могу да обављају само за своје потребе.
  • Високошколској установи која реализује студијски програм у научној, односно стручној области Геодетско инжењерство може се издати лиценца за рад само за израду техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта.
  • Геодетска организација регистрована у иностранству може у Републици Србији изводити само геодетске радове - извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта, ако је на међународном тендеру изабрана за извођача радова, а по испуњености услова прописаних одредбама Закона.
 
 
Започните разговор са оператером