ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ

Геодетска организација, односно овлашћено лице у геодетској организацији подноси Заводу:

 1. захтев за издавање лиценце за рад на Обрасцу ЗЛ-1 (Прилог 1).
 2. решење о упису геодетске организације у регистар Агенције за привредне регистре;
 3. попуњен образац ЗАПОСЛЕНИ (Прилог 2);
 4. доказ о стручној спреми за лица геодетске струке без геодетске лиценце и лица пољопривредне струке - оригинал или оверена фотокопија;
 5. доказ о положеном државном стручном испиту за лица геодетске струке, када се захтев односи на издавање лиценце за рад за извођење геодетских радова из члана 17. став 5. Закона - извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и катастра водова и реализацији пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке са најмање завршеном средњом геодетском школом, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године са тим образовањем - оригинал или оверена фотокопија;
 6. доказ о издатој лиценци Инжењерске коморе Србије и доказ о положеном државном стручном испиту за лица пољопривредне струке - оригинал или оверена фотокопија;
 7. уверење о радном искуству од најмање три године на пословима катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта, за лица пољопривредне струке - оригинал или оверена фотокопија;
 8. фотокопију радне књижице, за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке – оверена фотокопија;
 9. потврду о поднетој пријава на обавезно социјално осигурање за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке - оригинал или оверена фотокопија;
 10. штампани податак из читача електронске личне карте, односно фотокопију личне карте за коју није могуће одштампати податке користећи читач личних карата, за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке;
 11. две фотографије димензија 30 x 35 мм за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке, за потребе издавања Легитимације за идентификацију;
 12. попуњен образац ГЕОДЕТСКИ ИНСТРУМЕНТИ (Прилог 3);
 13. доказ о поседовању геодетских инструмената (минимум један) којима геодетска организација обезбеђује хоризонтално и вертикално позиционирање тачака у државном референтном систему – оригинал или оверена фотокопија. Као доказ о поседовању геодетског инструмента доставља се одговарајућа исправа, и то о стицању својине, лизингу, закупу или посебна изјава о поседовању геодетског инструмента, оверена печатом геодетске организације и потписом одговорног лица, која обавезно садржи податке о типу и серијском броју тог инструмента;
 14. документ о исправности геодетских инструмената из тачке 12) овог става, који не сме бити старији од две године – оригинал или оверена фотокопија;
 15. доказ о извршеној уплати и то: републичке административне таксе  сходно тарифном броју 1 Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15, 112/2015, и 50/2016) и таксе за издавање лиценци и легитимација у сходно са тарифном броју 42. Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода (''Сл.гласник РС'', број 116/13, 120/14, 29/15, 35/2016 и 48/17)

Геодетска организација је дужна да поред адресе седишта геодетске организације Заводу пријави и адресе свих других радних просторија које представљају издвојена места/огранке геодетске организације, регистроване у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

Ако геодетска организација намерава да обавља само геодетске радове из члана 12. тачка 1) Закона - израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта, уз захтев из тачке 1. овог члана доставља документа наведена од тач. 2) до 11).

ОБРАСЦИ

 

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

/content/Vesti/2021/07/RATn.png

ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РАД ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

/content/Vesti/2021/07/за лиценцу за рад геодетске организације - 905000 динараN.png

ТАКСА ЗА ИЗМЕНУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РАД ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

/content/Vesti/2021/07/за измену лиценце за рад геодетске организације - 340000 динараN.png

ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

/content/Vesti/2021/07/за легитимацију за запосленог у геодетској организацији - 147000 динараN.png

Започните разговор са оператером