УСЛОВИ ИЗДАВАЊА
Лиценца

Лиценца се издаје геодетској организацији, ако:

1) је регистрована код надлежног органа Републике Србије за извођење геодетских радова;

2) има Законом прописани број запослених геодетске струке са одговарајућим геодетским лиценцама или запослених геодетске струке којима се не издаје геодетска лиценца у складу са законом (погледати услови за извођење геодетских радова)

3) има радне просторије и поседује одговарајуће мерне инструменте и опрему.
 

Легитимације за идентификацију

Лицу геодетске струке и лицу пољопривредне струке запосленом, односно ангажованом у геодетској организацији, Завод издаје легитимацију за идентификацију.

Запослени у геодетској организацији коме је престао радни однос у тој геодетској организацији, дужан је да Заводу врати легитимацију.

 

Услови за извођење геодетских радова

За извођење радова геодетска организација мора да ангажује лице које испуњава услове за те радове

(1) За израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни надзор над извођењем геодетских радова, за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке од којих најмање један са геодетском лиценцом првог реда.

(2) За извођење геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање пет запослених лица геодетске струке, од којих најмање два са геодетском лиценцом првог реда.

(3) За израду пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском лиценцом првог реда.

(4) За извођење геодетских радова на изради геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском лиценцом другог реда.

(5) За извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и катастра водова и реализацији пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке са најмање завршеном средњом геодетском школом, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године са тим образовањем.

(6) За извођење радова катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта, геодетска организација мора имати најмање једно запослено лице пољопривредне струке са основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положеним државним стручним испитом прописаним за то образовање и радним искуством од најмање три године на пословима катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта.

(7) За снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера, геодетска организација мора испуњавати услове за извођење геодетских радова за које је законом предвиђена израда главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање пет запослених лица геодетске струке, од којих најмање два са геодетском лиценцом првог реда и поседовати овлашћење Завода за снимање из ваздушног простора, које се издаје решењем у року од 15 дана од дана подношења захтева.

(8) Геодетске радове у инжењерско-техничким областима (грађевинарство, архитектура, рударство, енергетика, пољопривреда, шумарство, машинство и бродоградња и др.), геодетска организација изводи у складу са условима прописаним законом којим се уређује планирање и изградња објеката, односно прописима којима се уређује извођење радова у одређеној инжењерско-техничкој области.
 

Започните разговор са оператером