ПРОСТОРНЕ АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА

Просторне анализе тржишних података укључују представљање цена и других тржишних података на графичким подлогама на основу чега се коришћењем различитих аналитичких приступа врше анализе. Овакве анализе омогућава претходна локација продаја према локацији непокретности које учествују у промету. Просторним анализама дефинишу се вредносне зоне за целу територију Републике Србије.

Вредносне зоне су подручја у којима карактеристичне непокретности имају приближно исте јединичне цене (цена по јединици површине или другој установљеној јединици непокретности). Границе зона се постављају према сету правила, карактеристичној непокретности и преовлађујућим ценама јер локације по правилу не садрже искључиво цене једног интервала вредности ни када су у питању непокретности истих карактеристика.

Вредносне зоне са просечним ценама карактеристичних непокретности показују основне карактеристике тржишта непокретности. Гушће или ситније зоне се појављују у деловима земље са активним и атрактивним тржиштем. Пределе са малим бројем продаја и ниским ценама карактеришу зоне које покривају веће територије.

 

Тржиште посебних делова објеката

 

 

 

 

 

 

 

 

Тржиште земљишта

 

Започните разговор са оператером