СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ДРЖАВНИМ ПРЕМЕРОМ

Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-Одлука УС РС, 96/15 и 47/2017 - аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон) уређени су стручни послови (геодетски радови) и послови државне управе који се, између осталог, односе и на државни премер. Сходно члану 3. Закона, државни премер јесу стручни послови у областима: катастарског премера, комасационог премера, премера водова, топографског премера и премера државне границе. Извођење геодетских радова у областима државног премера врши се на основу техничке документације прописане Законом.


Стручни надзор над извођењем геодетских радова у областима државног премера врши Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) сходно одредбама члана 29.Закона.
Одредбама Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова ("Службени гласник РС", број 43/2010) прописан је начин и поступка вршења стручног надзора, прегледа и пријема радова за које је предвиђена израда главног пројекта.


Стручни надзор над извођењем катастарског премера започиње када инвеститор радова упути Заводу захтев за вршење стручног надзора над радовима катастарског и комасациног премера. По добијању захтева за вршење стручног надзора, Завод проверава да ли су испуњени сви предуслови неопходни за почетак стручног надзора, а то су:

•    За катастарски премер: урађен главни пројекат; извршена техничка контрола главног пројекта; донета одлука о катастарском премеру и обнови катастра непокретности; оверен и потписан уговор између инвеститора и извођача радова о вршењу геодетских радова на катастарском премеру; урађена спецификација свих активности на катастарском премеру са  структуром цена; извршена пријава радова за извођење радова на катастарском премеру.

•    За комасациони премер: урађен програм комасације за који је добијена сагласност од министарства надлежног за послове пољопривреде; урађен главни пројекат (може бити урађен и у току реализације комасационог премера); извршена техничка контрола главног пројекта (ако је главни пројекат урађен пре захтева за вршење стручног надзора); донета одлука о спровођењу комасације; образована Комисија за комасацију; донета Одлука о нечелима комасације; оверен и потписан уговор између инвеститора и  извођача радова о вршењу геодетских радова на комасационом премеру и комасационој процени; урађена спецификација свих активности на комасационом премеру са структуром цена; извршена пријава радова за извођење радова на комасационом премеру.

Уколико су испуњени сви наведени предуслови Завод приступа стручном надзору.


Пријем елабората премера: Када стручни надзор установи да су мерења, рачунања и формирање елабората катастарског, односно комасационог премера изведени у складу са главним пројектом, прописима, стандардима и техничким нормативима, сачињава коначни записник о извршеном стручном надзору и пријему елабората. Записник се доставља инвеститору и извођачу радова.

Започните разговор са оператером