БРИСАЊЕ ХИПОТЕКЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за брисање уписа хипотеке попуњен са прописаним садржајем;
  2. исправа за брисање хипотеке којом се утврђује да је потраживање хипотекарног повериоца престало и даје сагласност за брисање хипотеке (брисовна дозвола):
    • приватна исправа - брисовна дозвола физичког или правног лица сачињена у писаној форми са потписом овлашћеног лица овереним код јавног бележника или основног суда у градовима за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника,
    • јавна исправа - брисовна дозвола имаоца јавних овлашћења у оригиналу или овереној фотокопији,
    • правоснажна судска одлука у оригиналу или овереној фотокопији.

Републичке административне таксе за захтев и за брисање хипотеке

  1. Такса за захтев износи 380 динара.
  2. Такса за брисање хипотеке износи 4.290 динара.

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.