ПРОМЕНА ПРАВНОГ СТАТУСА ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ УПИСАН У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за промену правног статуса објекта попуњен са прописаним садржајем;
  2. правоснажна грађевинска и употребна дозвола или уверење надлежног општинског органа да је објекат изграђен у време када није тражена грађевинска дозвола, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Републичке административне таксе за захтев и за промену правног статуса објекта који је уписан у катастар непокретности без грађевинске дозволе

  1. Такса за захтев износи 320 динара.
  2. Ако је држалац уписан, такса за упис права својине већ уписаног држаоца износи 2.630 динара.
  3. Ако држалац није уписан, такса за упис права својине износи 5.250 динара.
  4. Ако је ималац права својине уписан, такса за брисање забележбе да је објекат изграђен без грађевинске дозволе износи 900 динара.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ. 

Започните разговор са оператером