УПИС ИМАОЦА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТ ЗА ПАРЦЕЛУ, ОБЈЕКАТ И  ПОСЕБАН ДЕО ЗГРАДЕ
 1. захтев за упис имаоца права попуњен прописаним садржајем;
 2. исправа: уговори (купопродаја, поклон, откуп стана, изградња, расподела имовине за живота, доживотно издржавање и др.); судске одлуке (пресуде и решења) и решења надлежних органа управе.
 • Исправе се достављају у оригиналу или овереној фотокопији*.
 • Јавне исправе, осим јавнобележничког записа, морају да садрже клаузулу правоснажности.

*Основни суд може оверавати фотокопије исправа. У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници фотокопије исправа оверавају основни судови до именовања јавних бележника

У облику јавнобележничког записа морају бити сачињени:

 1. уговор о располагању непокретностима пословно неспособних лица;
 2. уговор о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским било вансудским путем (извршна вансудска хипотека).
 • Уговори којима се мењају правни односи настали закључењем наведених уговора и изјава закључују се, односно дају у облику јавнобележничког записа.

У облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе морају бити закључени:

 1. уговор о промету непокретности;
 2. уговор о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење;
 3. уговор којим се заснивају стварне и личне службености.
 • Приватне исправе морају садржати безусловну сагласност за упис (цлаусула интабуланди), која може бити дата и у посебној, овереној исправи.
 • Уколико лице у односу на које се тражи упис није уписано у катастар непокретности, достављају се све исправе које доказују правни континуитет од лица уписаног у катастар непокретности до лица у чију корист се тражи упис.
 • Ако је основ за упис уговор о откупу друштвеног стана, не тражи се правни континуитет пре закључења уговора о откупу стана.

Ако је уговором о купопродаји упис у катастар непокретности условљен исплатом купопродајне цене, потребно је приложити потврду продавца да је цена исплаћена у целости.

 

Републичке административне таксе за захтев и за упис имаоца права на непокретности

 1. Такса за захтев износи 380 динара.
 2. Такса за промену имаоца права на непокретности износи:
  • 6.220 динара на основу једне исправе (за упис права по основу решења о наслеђивању и решења о враћању одузете непокретности не плаћа се такса),
  • 1.860 динара за сваку следећу исправу којом се доказује правни континуитет у односу на уписаног имаоца права.
 3. Такса за промену имаоца права на непокретности - упис сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и упис права у корист особа са инвалидитетом износи 370 динара.

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.