УПИС ИМАОЦА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА (ПАРЦЕЛА, ОБЈЕКАТ, ПОСЕБАН ДЕО ОБЈЕКТА - СТАН, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, ГАРАЖА)

Упис имаоца права на непокретности

Парцела, објекат и посебан део зграде (стан, пословни простор и гаража)

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за упис имаоца права попуњен прописаним садржајем;
 2. исправа: уговори (купопродаја, поклон, откуп стана, изградња, расподела имовине за живота, доживотно издржавање и др.); судске одлуке (пресуде и решења) и решења надлежних органа управе.
 • Исправе се достављају у оригиналу или овереној фотокопији*.
 • Јавне исправе, осим јавнобележничког записа, морају да садрже клаузулу правоснажности.

*Основни суд може оверавати фотокопије исправа најдуже до 1. марта 2017. године, а у градовима за које нису именовани јавни бележници до именовања јавних бележника.

У облику јавнобележничког записа морају бити сачињени:

 1. уговор о располагању непокретностима пословно неспособних лица;
 2. уговор о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским било вансудским путем (извршна вансудска хипотека).
 • Уговори којима се мењају правни односи настали закључењем наведених уговора и изјава закључују се, односно дају у облику јавнобележничког записа.

У облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе морају бити закључени:

 1. уговор о промету непокретности;
 2. уговор о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење;
 3. уговор којим се заснивају стварне и личне службености.
 • Приватне исправе морају садржати безусловну сагласност за упис (цлаусула интабуланди), која може бити дата и у посебној, овереној исправи.
 • Уколико лице у односу на које се тражи упис није уписано у катастар непокретности, достављају се све исправе које доказују правни континуитет од лица уписаног у катастар непокретности до лица у чију корист се тражи упис.
 • Ако је основ за упис уговор о откупу друштвеног стана, не тражи се правни континуитет пре закључења уговора о откупу стана.

Ако је уговором о купопродаји упис у катастар непокретности условљен исплатом купопродајне цене, потребно је приложити потврду продавца да је цена исплаћена у целости.

 

Републичке административне таксе за захтев и за упис имаоца права на непокретности

 1. Такса за захтев износи 320 динара.
 2. Такса за промену имаоца права на непокретности износи:
  • 5.250 динара на основу једне исправе (за упис права по основу решења о наслеђивању и решења о враћању одузете непокретности не плаћа се такса),
  • 1.580 динара за сваку следећу исправу којом се доказује правни континуитет у односу на уписаног имаоца права.
 3. Такса за промену имаоца права на непокретности - упис сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и упис права у корист особа са инвалидитетом износи 310 динара.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ. 

Започните разговор са оператером