17.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору - набавка горива и мазива за партију 3 - евро дизел

Обавештење о закљученом уговору - набавка горива и мазива за партију 3 – евро дизел

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.

2. Врста наручиоца:

Посебна организација државне управе.

За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра - набавка горива и мазива за партију 2 – евро премиум БМБ 95, за потребе Републичког геодетског завода, односно његових организационих јединица. Назив и ознака из општег речника набавке: Бензин - 09132000.

3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.

4. Уговорена вредност: 2.000.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.

5. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда, и то:

Цена: 79,70 пондера

Распрострањеност мреже: 20 пондера

6. Број примљених понуда: 2.

7. Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша цена (без ПДВ-а):112,42 по литру

Најнижа цена (без ПДВ-а):112,00 по литру

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша цена (без ПДВ-а):112,42 по литру

Најнижа цена (без ПДВ-а):112,00 по литру

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу Оквирног споразума закљученог између Републике Србије, Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина бр. 22-26 и „Нафтне индустрије Србије А.Д. Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12. Оквирни споразум је заведен у Управи за заједничке послове републичких органа под 404-02-522/2017 01 од 24.03.2017. године.

11. Датум закључења уговора: 13.10.2017. године.

12. Основни подаци о добављачу:

Назив и адреса: „Нафтна индустрије Србије А.Д. Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12

Матични број: 20084693

Пиб: 104052135

Законски заступник: Александр Макаревич

13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до утрошка новчаних средстава.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање